Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Nieder mit dem System des Kapitalismus:

 


Kapitalizmin Ayetleri

“Sahip olduðun herþey, bir gün sana sahip olacak”

Tyler Durden

Kapitalizmin ruhu insana der ki…

… sen bir ürünsün. Ürün gibi yaþa. Ürün gibi öl.

… senin bir ambalajin olmalý. Ambalajýn imajýndýr, karizmandýr.

… senin bir son kullanma tarihin var. Seni satamayýnca, popülist kültüre yediremeyince, yerini acýmasýzca deðiþtiririm.

… piyasada satýlabilmen için acýmasýzca kavga etmen ve savaþman gerekiyor.

… reklamda gösterdiðim ürünlerin hepsine ihtiyacýn var. Onlarý almaz isen yaþayamassýn.

… mülk sahibi olman gerekiyor. Delicesine, canavarca mülk topla. Acýmasýzca ez ve ye.

… ne olursa olsun, daha fazla kazan ve kazanmak için kazýk at.

… hayatýn boyunca robot gibi, köle gibi çalýþ. Ne için? Güzel bir evin olsun diye.

… irtibat için msn veya telefon yeterli. Ýnsanlarý görmene gerek yok. Hatta bayramlarda topluca mesaj gönder yeterli. Mesaj yazmana dahi gerek yok. Gelen mesajlarý baþkalarýna ilet.

***

Kapitalist sistem insaný öldüreli çok oluyor. Ýnsanlarý kimliksiz tüketme makinesine dönüþtürdüðü gün, insanlýk öldü. Çünkü kapitalist ruh insana oynamasý gereken rolu verir. “Sen busun. Sen böylesin. Böyle olmalýsýn. Toplumda þu rolü oyna” der. Ýnsanlarda bu rollere girerler… Roller oynarlar.. Hayat filiminde baþrol alýr herkes… Kiþiliksiz, karaktersiz…

Bir kaç ay önce Amazonlarda daha yeni keþfedilen kabileyi hatýrlayalým. (Ayrýca ´yeni keþfedilmiþ´ kavramýda saçma. Kimin tarafýndan keþfedilmiþ? Onlarýn bakýþ açýsýndan bizler keþfedilmemiþiz). Bu keþfedilmemiþ, yani bizim bildiðimiz kapitalist sitemin dýþýnda kalmýþ insanlarýn kimlikleri bizlerinkinden daha saðlam. Onlar daha kiþilikli, daha huzurlu. Çünkü onlar, onlar. Evet onlar, onlar olabiliyor. Kendileri oluyorlar yani. Rol oynamýyorlar. Kýlýktan kýlýða girmiyorlar. Kravat takarat sun-i bir duvar örmüyorlar. Þahsiyetleriyle yaþýyorlar.

Muhtemelen bu yeni keþfedilmiþ kabileye ilk önce Nokia gitmiþtir. Demiþtir ki: “Bak bu alet ile uzaktaki dostun ile görüþebilirsin”. Ardýndan Nike gitmiþtir. Demiþtir: “Bak þu ayakkabýyla daha hýzlý koþacaksýn”. Elbette McDonalds eksik olmaz: “Sana çok hýzlý bir þekilde yemek yemeði öðreteceðim”. Ýnsanlýklarýný kaybetmemiþ kabile þöyle cevap vermiþtir: “Benim elime soðuk bir alet gerekmiyor. Arkadaþýmla konuþmak isteyince yanýna giderim. Bana son model, havalanmýþ ayakkabýda lazým deðil. Çünkü yürümek için, aðaçtan yaptýðým ´ayakkabý´ tamamen yeterli. Hýzlý yemek yememe ne gerek var, anlayamadým? Çünkü bizde zaman bol!!!”

***

Kapitalizm sýnýr tanýmadýðý için – küresel sermaye sað olsun – bir þirket bazen bir futbol takýmýný, bazen koca bir þehri satýn alabilir. Buda gayet normal karþýlanýr. Çünkü kapitalizm herþeyi satýn alýnabilir hale getirmiþtir, insal dahil…

… Nasýl mý? Ýnsaný modern bir köleye çevirmiþtir. Her gün 8-10 saat çalýþan bir maaþ kölesi. Zenginlerin daha zengin olmasý için kurulan kölelik sistemi, fakirleri daha fakýr yapýyor. Aradaki uçurumdan kapitalizm faydalanýyor.

Çünkü kapitalizm, insanýn sýcak evinde sýcak çorpa yemesine karþý. Bu insaný, dýþarýda, soðuk fabrikalarda, makinelerin arasýnda bir robot – veya eþek – gibi çalýþtýrmak için mekanizmasýný kurmuþtur. Sýcak yataðýna geçim sýkýntýsý fikirleri sokmuþtur: “Ev kredisini nasýl ödeyeceðim? Faiz bataklýðýndan nasýl kurtulacaðým? Çocuðum olursa, nasýl geçineceðiz?” vs…

“Mýþlar” ve “muþlar” kapitalizmin gýdasýdýr. “Kiralik evde yaþanmazmýþ”, “Güzel bir araba olmadan olmazmýþ”, “Komþuya hava atmak için, kullanmasýný bilmediðim, fakat en son teknoloji harikasý olan telefona sahip olmalýymýþým”… Bu iþ zoraki olarak nereye varýyor? Yukarýda bahsettiðimiz kölelik sistemine. Çünkü ayda 1000$la yetinebilecek þahýs, ihtiyaçlarýnýn çoðaldýðýný zannederek, bu parayla idare edemiyor. Daha fazlasýni istiyor. Daha fazlasýný elde edince, kapitalist sistem kendisine yine yeni “ihtiyaçlar” sunuyor… Ve yine daha fazla para yetmiyor…

Halbuki huzurlu insanýn ve kapitalist ruhun farký buradadýr: Huzurlu insan ihtiyacýný alýr. Kapitalist insan ihtiyacý olduðunu düþündüðünü alýr. Çünkü sistem onu böyle düþünmeye sevk eder. Bazen reklamlar ile, bazen toplum ile.

Kapitalizm modern çaðda kadýný dahi satýn almýþtýr. Cahiliye devrinde Arap Yarým Adasýnda kýzlar diri diri gömülüyordu. Bu þekilde kýzlarýn “sadece” bedenleri yok oluyordu, fakat ruhlarý devam yaþýyordu. Kýzlarýný gömenler, bu canavarca olayda “sadece” kýzlarýnýn dünya hayatýný mafetmiþ oluyordu. Ama 21. asýrda kadýnlar halen gömülüyor. Bu sefer bedenleri deðil, ruhlarý gömülüyor. Kapitalizm kadýnlarý reklam firmalarýyla, müzik klipleriyle, sahte ürünlerle gömüyor. Sadece bedenlerini önplana çýkararak, ruhlarý yokmuþ gibi, bir ticari madde ve ürün haline getiriyor…

***

Kapitalizm ve Emperyalizm birbirlerinden beslenirler. Emperyalizm önce bir ülkeye bomba atar ve orayý yýkar. Ardýndan ekmek götürür, güya insanseverlik gösterisi yapmak için. Son olarak inþaat firmalarýyla yýktýðý ülkeyi yeniden onarmaya çalýþýr. Bu þekilde kapitalist çarkta döner. Çünkü bombayý yapan firma ile inþaat firmasý ayný patronun tekelindedir… Bu vahþý durumun evcil metodu þöyledir: Kapitalizm önce çok yedirtir, yaðlý yedirtir, hýzlý yedirtir… Ardýndan, yýktýðý – fethettiði – vücutlarý onarmak icin “diet” formülleri uydurur. Bu þekilde, hem kilo alma ürünlerini, hemde kilo verme ürünlerini yaymýþ olur….

***

Þimdi bir kriz ile karþý karþýyayýz. Nedir bu kriz? Neyin krizi? Olmayan paranýn, basýlmayan deðerlerin krizi. Bu kriz yüzünden neden Patagonya etkileniyor? Bu bir kriz deðildir.

Asýl kriz, hayatý boyunca mal, mülk ve para biriktiren Kapitalist Sistemin müridlerinin varlýðýdýr…

Not: Kapitala karþý deðilim. Kapitalizme karþýyým. Yani hayatýn gayesini DOLAR olarak görmeye, hayat boyunca þuursuz bir canlý gibi mal biriktirmeye karþýyým!

Cemil Sahinöz 

http://www.misawa.de/cgi-bin/sbb/sbb.cgi?&a=show&forum=204&show=39

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...
  • 1 year later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...