Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Siz bu cümleyi okuyup bitirinceye kadar gözünüzde yaklaþýk yüz milyar

iþlem yapýldý. Saatte 500 km hýzla beyne mesaj ileten 600 bin sinirle

beyne baðlý olan göz, ayný anda 1.5 milyon mesaj alýp bunlarý düzenler

ve beyne gönderir. Göze gelen ýþýk ýþýnlarý korneadan, gözbebeðinden

ve ardýndan da mercekten geçer. Iþýða duyarlý hücreler (reseptörler;

koni ve çubuk hücreler) ýþýðý elektrik sinyallerine çevirir ve sinir

uçlarýna uyarý olarak yollarlar. Görme gerçekleþirken bir saniyede

meydana gelen iþlem sayýsý þu an mevcut hiçbir bilgisayarýn

yapamayacaðý kadar yüksektir.

gönülleri inþa edendir; ne az þükrediyorsunuz. (Müminun Suresi, 78)>

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 131
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Karaciðerin bir kýsmý hasar gördüðünde veya kesilip alýndýðýnda, diðer

hücreler çoðalarak karaciðeri yeniden oluþturur. Peki bir düþünelim,

bu hücreler çoðalmalarý gerektiðini nereden bilmektedirler? Gözleri,

kulaklarý, beyni, aklý ve bilinci olmayan karaciðer hücrelerinin,

günlük görevlerini yerine getirirken, bir kimya laboratuarýndaki

profesorler gibi, 500'den fazla iþlem gerçekleþtirmeleri, elbetteki

Allah'ýn yaratmasýndaki kusursuzluðu bize gösterir.

yaratandýr, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'þekil ve

suret' verendir... (Hasr Suresi, 24)>

Link to comment
Share on other sites

Bilimadamlarýnýn yaptýðý araþtýrmada, yaðan kar tanelerinin herbirinin

birbirinden farklý oldugu tesbit edilmiþtir. Herbiri birer sanat

harikasý olan kar kristalleri üzerinde dusunulmesi gereken diðer bir

konu ise, fýrtýna bile olsa, kar tanelerinin birbirlerine carpmadan

tek tek yere dusmeleridir. Eger havada birbirlerine carpýp

birleþselerdi, kartopu veya buyuk kar kutleleri seklinde kafamýza

dusmeleri gerekirdi.

Bizim onu yaratmýþ bulunduðumuzu (hiç) düþünmüyor mu? (Meryem Suresi,

67)>

Link to comment
Share on other sites

Ýnsan, kanýndaki oksijen miktarýný kendi ayarlayamaz. Kalbinin atýþýný

kontrol edemez. Kendi kontrolüne býrakýlsa, her saniye nefes almasý

gerektiðini sürekli olarak hatýrlamasý oldukça zordur. Insanýn

bedenindeki bu tür kusursuz iþleyiþler 'an ve an' Allah tarafýndan

kontrol edilir.

ise) Dilediði kadarýnýn dýþýnda, O'nun ilminden hiçbir þeyi kavrayýp-

kuþatamazlar. O'nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayýp-

kuþatmýþtýr. Onlarýn korunmasý O'na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek

büyüktür. (Bakara Suresi, 255) (Ayet el Kürsi)>

Link to comment
Share on other sites

Yaðmur damlalarýnýn yere iniþ hýzý, saatte 8-10 km.'dir. Oysa, yaðmur

damlasý ile kütlesi ayný olan herhangi baþka bir cismin, 1200 metreden

býrakýldýðýnda, giderek hýzlanarak, yere yaklaþýk saatte 558 km. hýzla

düþmesi ve böylece yeryüzündeki herseyi yýkýp yok etmesi gerekirdi.

Ancak yapýlan araþtýrmalarda, yaðmur damlalarýnýn atmosferin sürtünme

etkisini artýran ve yere düþüþünü yavaþlatan özel bir þekilde

yaratýlmýþ olduðu bulunmuþtur.

böylece yeryüzü yemyeþil donatýldý. Þüphesiz Allah, lütfedicidir,

herþeyden haberdardýr. (Hac Suresi, 63)>

Link to comment
Share on other sites

Hayatýmýzýn en önemli ihtiyaçlarýndan biri olan suyun oluþabilmesi

için hidrojen ve oksijen atomlarýnýn çarpýþmalarý gerekmektedir. Ancak

yeryüzü, bu çarpýþmaya imkan verecek ýsý ve enerji seviyesine sahip

deðildir. Dünyamýzdaki mevcut su, yeryüzünün oluþumu sýrasýnda meydana

gelmiþtir ve ayný su, sürekli buharlaþarak bulutlara çýkar ve yaðýþ

olarak yere inerek sürekli olarak insanlara sunulmaktadýr.

içmekte olduðunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan

indiriyorsunuz, yoksa indiren Biz miyiz? (Vakýa Suresi, 68-69>

Link to comment
Share on other sites

Karýncaya benzeyen bir böcek türü olan termitlerin görme duyularý

yoktur. Bu kör böcekler, yüksekliði 6 metre, geniþliði ise 12 metreyi

bulan yuvalar inþa ederler. Eðer termitler insanlarla ayný boyda

olsalardý, yaptýklarý yuvalar da, yüksekligi 443 metre olan, Abd'deki

Empire State binasýnýn uzunluðundan 4 kat daha yüksek olurdu. Ýþte bu

kör termitler, insanlarýn henüz yapamadýðý bu muazzam iþlemi,

milyonlarca senedir yapmaktadýrlar.

denetlemediði hiçbir canlý yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoðru bir

yol üzerinedir (dosdoðru yolda olaný korumaktadýr.) (Hud Suresi, 56)>

Link to comment
Share on other sites

Canlýlýðýn devam etmesi için azota ihtiyaç vardýr ve atmosferin %78'i

azot gazýdýr. Ancak ortada bir sorun vardýr! Ýnsan da dahil olmak

üzere, hiçbir hayvan ve bitki, havadaki azotu gaz olarak bünyelerine

alamazlar! Peki nasýl mý olur? Ancak mikroskopla görülebilen, ve çoðu

zaman dezenfekte ederek kurtulmaya çalýþtýðýmýz bakteriler, havadaki

azotu bitkilerin kulanabileceði nitrata dönüþtürürler. Ve bu sayede

yetiþen bitkiler, diðer tüm canlýlarýn meydana gelmesine vesile

olurlar!

gün (her þey) oluverir, O'nun sözü haktýr. Sur'a üfürüldüðü gün, mülk

O'nundur. (Enam Suresi, 73)>

Link to comment
Share on other sites

Namib çölünde yaþayan canlýlar için tek su kaynaðý, ayýn sadece 6

günü, sabahlarý ortaya çýkan sis damlacýklarýdýr. Ancak, Stenocara

böceði için bu durum pek de sorun oluþturmaz. Çünkü, bu böceðin

sýrtýndaki k özel dokular, havadaki su damlacýklarýný yoðuþturur ve

mükemmel olarak yaratýlmýþ kanalcýklar sayesinde, suyu böceðin aðzýna

iletir! Kýsacasý, dünyada suyun en kýt olduðu yerde bile, her canlýnýn

rýzkýný veren Allah, suyu doðrudan canlýnýn aðzýna götürür!

rýzkýný taþýyamayan nice canlý vardýr ki, onu ve sizi Allah

rýzýklandýrýr. O, iþitendir, bilendir (Ankebut suresi, 60)>

Link to comment
Share on other sites

Her mevsimde ayrý özelliklerde meyvelerin bulunmasý büyük bir

nimettir. Kýþýn insanlarýn en fazla vitamine ihtiyaçlarý olduklarý

dönemde, mandalina, portakal ve greyfurt gibi C vitamini yönünden

zengin meyvelerin olmasý; yazýn da insanlarýn susuzluðunu gidererek

ferahlamalarýný saðlayan kiraz, kavun, karpuz, þeftali gibi bol sulu

meyvelerin çýkmasý Allah'ýn insanlara bir lütfu ve nimetidir.

gökleri ve yeri yaratan ve gökten su indirip onunla size rýzýk olarak

türlü ürünler çýkarandýr...> (Ýbrahim Suresi, 32)

Link to comment
Share on other sites

Siz dakikada yaklaþýk 70 kere ve her yýl yaklaþýk 36 milyon kereden

fazla hareket eden bir kastýr. Bir insanýn ortalama hayatý boyunca ise

yaklaþýk 2.5 milyar vuruþ yapar ve yaklaþýk 300 milyon litre kan

pompalar. Kalp, uyuduðunuz zaman bile saatte yaklaþýk 340 litre kan

pompalar. Bir baþka deyiþle kalbimiz bir arabanýn yakýt deposunu

saatte 7 kere doldurur. Bizler hiç farkýnda bile deðilken kalbimizi

attýran, vücudumuzdaki yaklaþýk 100 trilyon hucreye görevlerini 'an

ve an' ilham eden, yerin, göðün ve ikisi arasýndakilerin yaratýcýsý

olan ALLAH' týr.

Link to comment
Share on other sites

Hýzlý Tren ile baykuþlar arasýnda ne alaka var demeyin! Japon

bilimadamlarý, tüm kuþlar içersinde en sessiz uçuþu baykuþlarýn

gerçekleþtirdiðini tesbit etmiþler ve hýzlý trenin en onemli sorunu

olan aerodinamik gürültüyü en aza indirmenin çözümünü, baykuþlarýn

kanatlarýný taklit etmekte bulmuþlardýr.

kanat açýp kapayarak uçan kuþlarý görmüyorlar mý? Onlarý Rahman (olan

Allah')tan baþkasý (boþlukta) tutmuyor. Þüphesiz O, herþeyi hakkýyla

görendir. (Mülk Suresi, 19)>

Link to comment
Share on other sites

Ateþ böceklerinin yaydýklarý ýþýðýn en önemli özelliði, ateþle ve

sýcaklýkla ilgisinin olmamasýdýr; buna "soðuk ýþýk" denilir. Bu,

günümüzdeki aydýnlatma teknolojisinin ulaþmaya çalýþtýðý bir hedeftir.

Normal bir ampul, elektrik enerjisinin ancak %3-4'ünü ýþýða

dönüþtürüp, kalan kýsmýný ýsýya dönüþtürür. Ateþ böcekleri ise %100

bir verimle ýþýk üretirler...

edinmeksizin) yaratandýr. O, bir iþin olmasýna karar verirse, ona

yalnýzca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 117) >

Link to comment
Share on other sites

Yumurtadan yeni çýkmýþ olan arý larvalarýnýn, bakteri ve mikroplardan

korunmalarý için, arýlarýn ördükleri kozanýn içinde "fibroin" isimli

bir protein bulunduðunu ve bu proteinin, kuvvetli bir bakteri öldürücü

ve enfeksiyon giderici olduðunu biliyor muydunuz?

Biz bunlarý insanlara vermekteyiz. Ancak alimlerden baþkasý bunlara

akýl erdirmez.> (Ankebut Suresi, 43)

Link to comment
Share on other sites

Bir damla kanýn içinde yaklaþýk 250 milyon alyuvar, 400 bin akyuvar ve

milyonlarca trombosit olduðunu, kanýn özelliklerine sahip molekülleri

üretmenin ve onlarý bir arada iþlevsel kýlmanýn büyük bir mucize

olduðunu, kaný en ince detayýna kadar Allah'ýn kusursuzca yarattýðýný

unutmayýn!

yürekleri ürperir. O'nun ayetleri okunduðunda imanlarýný arttýrýr ve

yalnýzca Rablerine tevekkül ederler. Onlar, namazý dosdoðru kýlarlar

ve kendilerine rýzýk olarak verdiklerimizden infak ederler. Ýþte

gerçek mü'minler bunlardýr...>(Enfal Suresi, 2-4)

Link to comment
Share on other sites

Kutuplardaki buzlu sularda yaþayan balýklarýn derilerinde, buz

kristallerinin sýcaklýðýný -20oC'ye düþüren bir protein ürettiklerini

ve bu protein sayesinde buz kristallerindeki oksijen moleküllerini

kullanabildiklerini biliyor muydunuz? Peki bu sistemi kim yaratmýþtýr?

Þuursuz proteinler mi? Okuyup profesör olamamýþ balýklar mý? Yoksa

yeri, göðü ve ikisi arasýndaki herþeyi yaratan yüce Allah mý?

sana Rabbinden indirilenin gerçekten hak olduðunu bilen kiþi, o

görmeyen (a'ma) gibi midir? Ancak temiz akýl sahipleri öðüt alýp-

düþünebilirler.> (Rad Suresi, 19)

Link to comment
Share on other sites

Günlük koþuþturmalarýmýz içinde, bitkilerin yapraklarý hakkýnda pek

düþünmüyor olabiliriz. Ancak yapraklar, fotosentez iþlemi ile yýlda

yaklaþýk 300 milyar ton þeker üreterek, dünyanýn en büyük kimyasal

iþlemini gerçekleþtirirler. Dünyadaki tüm kimya profesorleri toplanýp,

dünyadaki tüm laboratuarlarý ve fabrikalarý kullansalar bile bu

üretimi yapamazlar!

yoktur. Herþeyin yaratýcýsýdýr, öyleyse O'na kulluk edin. 
O,

herþeyin üstünde bir vekildir.> (En'am Suresi, 102)

Link to comment
Share on other sites

Bir bardak buzlu su bile, bize dünyamýzla ilgili çok hayati bir

meseleyi hatýrlatabilir! Mevcut sývýlar içersinde, sadece suya özgü

bir özellik vardýr; Donan su, yani buz, sudan hafiftir ve suyun

üzerinde yüzer! Eðer, Yaratýcýmýz tarafýndan suya bu özellik verilmiþ

olmasaydý, yani su dondukça buzlar dibe çökseydi, havanýn sýfýr

derecenin altýna düþtüðü zamanlar, dünyadaki nehirler, göller ve

denizler, "tamamen" donardý! Böyle bir donma, suda yaþayan tüm

canlýlarý öldüreceði ve dünyanýn ekolojik dengesini bozacaðý için,

dünyamýzda hayat olmazdý! Hatta hiç baþlamamýþ olurdu!

yaratmayan gibi midir? Artýk öðüt alýp-düþünmez misiniz? (Nahl Suresi,

17)>

Link to comment
Share on other sites

Diatomlar, denizlerde yaþayan ve ancak mikroskopla görülebilen, tek

hücreli bir canlý türüdür. Beyni olmayan, gözü olmayan, kulaðý olmayan

bu canlýlar, herþeyi yaratmýþ olan yüce Allah'ýn ilhamý ile, camýn

yapý taþý olan silica maddesinden, kendilerine ev inþa ederler!

için boyun eðdirdi. Þüphesiz bunda, düþünebilen bir kavim için

gerçekten ayetler vardýr.> (Casiye Suresi, 13)

Link to comment
Share on other sites

Arý kuþlarýnýn, nasýl olup da 10 gramdan daha az bir yakýtla Meksika

Körfezi'ni (1500 km) geçebildiklerini bilimadamlarý henüz tespit

edememiþlerdir!

zikrederler ve göklerin ve yerin yaratýlýþý konusunda düþünürler. (Ve

derler ki: ) "Rabbimiz, Sen bunu boþuna yaratmadýn. Sen pek Yücesin,

bizi ateþin azabýndan koru."> (Al-i Ýmran Suresi, 191)

Link to comment
Share on other sites

Güneþ'te meydana gelen patlamalarýn açýða çýkardýðý enerji, tahmin

edecegimizden çok çok büyüktür. Güneþteki tek bir patlamanýn bile,

100 milyar tonluk bir atom bombasýnýn gücüne eþit olduðunu, bu yakýcý

etkinin de atmosfer aracýlýðýyla Dünya'ya en ideal þekliyle

ulaþtýðýný, ve eðer atmosfer gibi bir sistem olmazsa dünyanýn

kavrulacaðýný hiç düþündünüz mü?

iledir. Bitki ve aðaç (O'na) secde etmektedirler.> (Rahman Suresi, 5-6)

Link to comment
Share on other sites

Þimþek çakmasýyla ortaya çýkan elektriksel gücün yaklaþýk 200 bin

amper olduðu, bu elektriksel gücün, þimþeðin sýcaklýðýný, güneþ yüzey

sýcaklýðýnýn 3 katýna kadar çýkarabildiði tespit edilmiþtir.

þimþeði korku ve umut olarak gösteren, (yaðmur yüklü) aðýrlaþmýþ

bulutlarý (inþa edip) ortaya çýkarandýr. Gök gürültüsü O'nu hamd ile,

melekler de O'na olan korkularýndan tesbih ederler.. O, yýldýrýmlarý

gönderip bununla dilediðine çarpar; onlar ise Allah hakkýnda çekiþip-

tartýþýrlar. O, gücü (ve cezasý) pek çetin olandýr. > (Ra'd Suresi,

12-13)

Link to comment
Share on other sites

Çeþitli tehlikeden korunmamýza vesile olmasý için, yüce Yaratýcý, biz

insanlarda refleks sistemini yaratmýþtýr. Saniyede yaklaþýk 9

kilometre gibi yüksek bir hýzla hareket eden bu sinir sistemi, yerde

ve gökte mevcut olan ve Allah'ýn yarattýðý ve devam ettidiði mükemmel

sistemlerden sadece biridir!

biçimde) kusursuzca var edendir, 'þekil ve suret' verendir. En güzel

isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlarýn tümü O'nu tesbih

etmektedir. O, Aziz, Hakimdir. > (Haþr Suresi, 24)

Link to comment
Share on other sites

Galaksimizdeki yýldýzlarýn birbirlerine ortalama uzaklýklarý yaklaþýk

48 milyon kilometredir. Bu, yüce Yaratýcý tarafýndan düzenlenmiþ öyle

hassas bir dengedir ki, eðer bu mesafe biraz daha az olsaydý

gezegenlerin birbirleri arasýnda olan çekim gücü sebebiyle,

yörüngelerinde sapmalar olacakti ! Eðer biraz daha fazla olsaydý,

gezegenler etrafa savrulacaklardý!

O, doðunun da, batýnýn da ve bunlar arasýnda olan herþeyin de

Rabbidir... > (Þuara Suresi, 28)

Link to comment
Share on other sites

Elimiz kesildiði zaman, akan kanýmýzýn pýhtýlaþmasý için, vücudumuzda

bulunan enzimlerden, 20 çeþit enzimin sýrasýyla görev almasý gerekir.

Peki, hangi enzimin ne zaman ne yapacagini belirleyen yönetici kimdir?

Tabiki, herþeyi en mükemmel þekilde yaratmýþ olan, an ve an yaratmaya

devam eden yüce Allah' týr.

fýrlatýrýz, o da onun beynini darmadaðýn eder. Bir de bakarsýn ki, o,

yok olup gitmiþtir. (Allah'a karþý) Nitelendirdiklerinizden dolayý

eyvahlar size.> (Enbiya Suresi, 18)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...