Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Güneþ, astronomi uzmanlarýnýn hesaplamalarýna göre "Solar Apex" adý

verilen bir yörünge boyunca, Vega yýldýzý doðrultusunda saatte 720.000

km'lik muazzam bir hýzla hareket etmektedir! Bu, kabaca bir hesapla

Güneþin günde 17 milyon kilometre yol katettiðini gösterir! Güneþle

birlikte, dünyamýz da dahil olmak üzere, onun çekim sistemindeki tüm

gezegenler ve uydularda ayný mesafeyi kat ederler!

için tespit edilmiþ olan bir karar yerine doðru akýp gitmektedir. Bu

üstün ve güçlü olan bilen Allah'ýn takdiridir...> (Yasin Suresi,38)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
  • Replies 131
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Merkezi sinir sistemi ve bunu kontrol eden bir beyinleri olmayan

bitkilerin, topraðýn içinde bulunan mineralleri ve suyu belirli

oranlarda alarak, havayý ve güneþ ýþýðýný kullanarak biz insanlar için

çeþitli nimetler haline gelmelerini düþündüðümüzde, Allah'ýn mükemmel

bir þekilde yaratmasýný bir kez daha görebiliyoruz.

Kendisi'nden baþka Ýlah olmadýðýna þahitlik etti; melekler ve ilim

sahipleri de O'ndan baþka Ýlah olmadýðýna adaletle þahitlik ettiler.

Aziz ve Hakim olan O'ndan baþka Ýlah yoktur. (Al-i Ýmran Suresi, 18)>

Link to comment
Share on other sites

Hipotalamus, insan vücudunda birkaç kesme þeker büyüklüðü kadar yer

kaplayan bu et kütlesi, insanýn oluþumu için üreme bezlerinin

geliþmesi gerektiðini hesaplayýp, bunun zamanlamasýný yaparak, ne

zaman ne oranda hormonu salgýlamasý gerektiðini hesaplar. Gözü,

kulaðý, beyni, saati, takvimi ve hassas tartý aletlerine sahip olmayan

bu et kütlesinin, zamandan haberdar olarak aradan geçen seneleri

hesaplamasýnýn ve buna uygun ayarlamalar yapmasý, oldukça düþündüren

bir mucizedir.

demesidir; o da hemen oluverir.> (Yasin Suresi, 82)

Link to comment
Share on other sites

Bir tavuk yumurtasýndan, milyarlarca harften oluþan bir metni, hiç

hata yapmadan baska bir yere kopyalamasýný bekleseydik? Aklýmýzdan

süphe ederdiniz degil mi? Oysa, vücudumuzdaki bir enzim türü olan RNA

Polimeraz Enzimleri, milyarlarca harften oluþan DNA kodunu hatasýz

olarak kopyalarlar. Aynen bir tavuk yumurtasý gibi, gözü ve beyni

olmayan, hatta canlý bir organizma bile sayýlmayan bu enzimler, bu

kopyalama iþlemini, Allah'ýn izni, dilemesi ve rahmeti ile yaratýlan

herbir hücre için sürekli olarak tekrar ederler!

örnek edinmeksizin) yaratandýr. O, bir iþin olmasýna karar verirse,

ona yalnýzca "OL" der, o da hemen oluverir.> (Bakara Suresi, 117)

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Evrendeki çok sayýda irili ufaklý gezegenin her biri büyük bir düzenin

kritik önem taþýyan parçalarýný oluþturur. Hiçbirinin ne uzaydaki

konumlarý, ne de hareketleri geliþigüzel deðildir; tam tersine

bildiðimiz bilmediðimiz sayýsýz detaylarýyla özel olarak ayarlanmýþ,

belli bir amaç üzerine yaratýlmýþlardýr. Nitekim evrendeki dengeleri

etkileyen sayýsýz kriterden sadece gezegenlerin konumlarýndaki deðiþim

bile içiçe geçmiþ dengeleri altüst etmek, karmaþaya sebep olmak için

yeterli olabilecek niteliktedir. Ancak bu dengeler hiçbir zaman þaþmaz

ve evrendeki mükemmel düzen de hiçbir aksaklýða uðramadan devam eder.

Bu, üstün güç sahibi olan Allah'ýn kusursuz yaratmasýdýr. O, biri

diðeriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) içinde yedi gök yaratmýþ olandýr.

Rahman (olan Allah)ýn yaratmasýnda hiç bir 'çeliþki ve

uygunsuzluk' (tefavüt) göremezsin. (Mülk Suresi, 3)

Link to comment
Share on other sites

Dengemizi, 1 damla suyun 500 de biri miktarýndaki bir sývýnýn

saðladýðýný biliyor muydunuz? Endolenf adý verilen ve iç kulakta

bulunan bu sývýdaki en ufak bir deðiþiklik tüm dengemizi bozar. Bu

sývýnýn %10 artmasý veya azalmasý bile öyle bir baþ dönmesi yapabilir

ki yataktan çýkamayabilirsiniz. Ayrýca, 2 saatte bir tamamen yenilenen

sývý miktarýnda hiç bir deðiþiklik olmaz ve içindeki sodyum ve

potasyum oraný da mükemmel þekilde ayarlanýr. Peki bunu biz

yapmadýðýmýza gore, vucudumuzdaki bu hassas ayarlari kim var eder?

Allah ki, Yaratan'dýr, kusursuzca var edendir, 'þekil ve suret'

verendir. (Hasr,24)>

Link to comment
Share on other sites

Macaw papaðanlarý, baþka hayvanlarý öldüren zehirli tohumlar ile

beslenirler. Cunku, bu zehirli tohumlarin bir anti-zehiri olduðunu ve

bunun kayalýk daglarda bulunan bir killi toprak cesidinde bulunduðunu

bilirler ve bu zehirli tohumlarý yedikten sonra, gidip bu killi

topraklardan yerler. Peki hic dusundunuz mu? 'Kus beyinli' dedigimiz

bu þuursuz canlýlar, bu bilgileri nerden bilirler? Cevap: Yerlerin,

göklerin ve bu ikisi arasýnda bulunanlarýn Yaratýcý'sý olan Allah, tüm

hayvanlar gibi, bu kuþlara da yapacaklarý tüm eylemleri 'an ve an'

ilham eder.

Link to comment
Share on other sites

Dünyamýz, dev kütlesiyle saniyede 30 km. hýzla uzayda yol alýr. Yani

sizin bu mesajý okuyacaðýnýz 20 saniyelik bir sürede, Istanbul'dan

Antalya'ya gidecek bir hýzdýr bu! Peki, birazcik düþünelim... Böyle

bir hýzla giden ve ayný zamanda kendi etrafýnda dönen bir dünyanýn

üzerinde yaþayan bizler, neden hiçbir sarsýntý hissetmiyoruz? Çünkü,

Allah'ýn yarattýðý sistem öylesine mükemmel ki, yolda yürürken veya

evde uyurken, bizler hiçbirþey hissetmeden dünya dönüyor ve

yörüngesinde hýzla ilerliyor.

O'nundur, tümü O'na gönülden boyun eðmiþlerdir. (Bakara Suresi, 116)>

Link to comment
Share on other sites

Bir yað yýðýntýsý þeklindeki hörgüç, Hecin devesinin kýtlýk anýnda periyodik olarak beslenmesini saðlar. Hayvan bu sayede 3 hafta su içmeden yaþayabilir. Bu sýrada vücut aðýrlýðýnýn %33'-ünü kaybeder. Ayný koþullar altýnda insan, vücut aðýrlýðýnýn %8'ini kaybeder ve 36 saat içinde vücut suyunu tamamen yitirerek ölür.
Link to comment
Share on other sites

Keser balýðý, ýþýk üreterek kamuflaj yapan bir canlýdýr. Vucudunun alt

kýsmýnda bulunan fotofor hücreleri sayesinde ýþýk üreterek, su

yüzeyinden gelen ýþýðýn rengini taklit eder ve bu sayede, derinlerde

bulunan avcýlar tarafýndan fark edilmemeye çalýþýr. Ustelik, balýk tüm

bu iþlemleri, hiçbir üniversteden mezun olmadan, hiçbir ölçüm cihazý

kullanmadan ve aynaya bakmadan yapar!

türetip-yaydýðý canlýlarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için

ayetler (mucizeler) vardýr. (Casiye Suresi, 4)>

Link to comment
Share on other sites

Gördüðünüz ve dokunduðunuz herþey atomlardan oluþmuþtur. Her atomun

içinde, mikroskopun bile göremeyeceði kadar küçük olan atom çekirdeði

bulunur. Bu çekirdeðin etrafýnda ise, birbirlerine çarpmadan mükemmel

bir düzen içersinde, Allah'ýn izniyle dönüp-duran onlarca elektron

bulunur. Bu elektronlar, yaratýldýklarý günden beri, görevlerini hiç

yorulmadan ve þikayet etmeden yerine getirirler. O Allah ki,

yaratandýr, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'þekil ve

suret' verendir. (Haþr Suresi, 24)

Link to comment
Share on other sites

Okyanuslarda yaþayan su kaplumbaðalarý üreme vakitleri geldiðinde,

doðduklarý sahile göç ederler. Bunun için, bazen 800 kilometrelik bir

yol katetmek zorunda kalýrlar. Doðar doðmaz, doðduðu mekandan

uzaklaþmýþ bir canlýnýn, 20-25 yýl sonra ayný yeri tekrar bulabilmesi

hiç kuþkusuz, izahý oldukça güç bir durumdur. Üstelik her yerin

birbirine benzediði okyanus dibinde, yine birbirine benzeyen sahiller

arasýndan, doðduklarý yerin yönünü bulabilmeleri Allah'ýn Yaratma ve

Yasatma sanatýnýn bir örneðidir.

Artýk öðüt alýp düþünmez misiniz?" (Nahl Suresi 17)>

Link to comment
Share on other sites

Örümcekler, ördükleri aðlarýn ipliklerini kendi vücutlarýnda

üretirler. Çelikten 5 kat daha saðlam olan bu iplik, kendi uzunluðunun

4 katý kadar esneyebilir. Ustelik bu iplik o kadar hafiftir ki,

dünyanýn cevresi uzunluðundaki örümcek aðý ipliðinin aðýrlýðý sadece

320 gramdýr. Ýnsanoðlu, bu özellikte bir madde henüz üretememiþtir.

Hatta taklit bile edememiþtir! Üretebilmiþ olsa idi, çok hafif ama

çarpmalardan hiç etkilenmeyen arabalar, depremden hiç etkilenmeyecek

binalar yapýlabilirdi.

korkup-sakýnan bir topluluk için elbette ayetler vardýr. (Yunus 6)>

Link to comment
Share on other sites

Okçu Balýðý, aðzýna doldurduðu suyu, suyun üzerine sarkmýþ olan

dallardaki böceklere su tabancasi sikar gibi püskürtür. Böcek,

basýnçlý su nedeniyle suya düþer ve balýða kolay bir yem olur. Balýk

bunu gerçekleþtirirken baþýný sudan hiç çýkarmamakta ve su altýndan

böceðin yerini doðru tespit edebilmektedir. Fakat, su içinden dýþarýyý

"vurmak" için, ýþýðýn suda hangi açýda kýrýldýðýný bilmek ve "atýþ"ý

da bu açý farkýna göre yapmak gerekir. Peki ama, bu balik bu bilgiyi

nerden bilmektedir?

alýp-düþünmez misiniz? (Nahl Suresi, 17)>

Link to comment
Share on other sites

Sadece balýkla beslenen avcý kuþunun avlanmak için kullandýðý yöntem,

son derece hayret vericidir. Kuþ, önce balýklar için bir yem bulur. Su

kenarýna kadar aðzýnda getirdiði yemi suya býrakýr. Yemin etrafýna

toplanan balýklar herþeyden habersiz beslenmeye baþladýðýnda, avcý

kuþu da gagasýyla bu balýklarý avlar. Düþünme yetisi ve muhakeme

özelliði olmayan bu kuþ, ancak ve ancak Allah'ýn 'an ve an' ilham

etmesiyle bunu yapar.

denetlemediði hiçbir canlý yoktur. Muhakkak benim Rabbim, dosdoðru bir

yol üzerinedir (dosdoðru yolda olaný korumaktadýr.) (Hud Suresi, 56)>

Link to comment
Share on other sites

Kupkuru bir aðýzla, yediðiniz kuru yiyeceklerin tadýný alamazsýnýz.

Çünkü besinlerin tadýný almanýzý saðlayan ilk unsur tükürük

salgýsýdýr. Besinlerdeki tat, tükürük salgýsý ile birlikte dildeki tat

alma hücrelerine ulaþýr. Varlýðýnýn farkýnda bile olmadýðýmýz ve bizim

kontrolümüz dýþýnda salgýlanan tükürük salgýsý, yediklerimizden tad

almamýz için Allah tarafýndan bizlere nimet olarak verilmiþtir.

Allah'ýn nimetini saymaya kalkýþacak olursanýz, onu bir genelleme

yaparak bile sayamazsýnýz. Gerçekten Allah, baðýþlayandýr,

esirgeyendir. (Nahl Suresi, 18)>

Link to comment
Share on other sites

Hemen baþýnýzýn üzerinde, gözle gördüðünüz alanda bulunan bulutlarda,

yaklaþýk 300.000 ton aðýrlýðýnda su toplanabilmektedir! Yani,

baþýnýzýn hemen üzerindeki gökyüzünde, yaklaþýk 20.000 adet su tankeri

veya 15 milyon adet su damacanasý durduðununu düþünün! Bulutlar gibi

mükemmel bir su taþýma sistemini yaratmak, Allah için çok kolaydýr.

Ayet:

Bunlar aðýrca bulutlarý kaldýrýp yüklendiðinde, onlarý (kuraklýktan)

ölmüþ bir þehre sürükleyiveririz ve bununla oraya su indiririz de

böylelikle bütün ürünlerden çýkarýrýz. (Araf Suresi, 57)>

Link to comment
Share on other sites

Su altýnda yaþayan, avlanan ve üreyen bir örümcek türü, suda nefes

almak için, tüple dalýþ yapan balýkadamlarýnkine benzer bir yöntem

kullanýr! Suya girdiðinde karnýnýn altýndaki boþlukta ve vücudundaki

tüycüklere yapýþýk kalan hava kabarciklarini, dalgýçlarýn

kullandýklarý hava tüpü gibi kullanýr ve bu sayede örümcek, haftalarca

su yüzeyine çýkmadan, su altýndaki yaþantýsýný sürdürür. Peki ama,

herhangi bir dalýþ eðitimi almamýþ ve fizik kanunlarýndan habersiz

olan bu örümcek, nasýl olur da bunu baþarabilir?

bir bilgiyle inanacak olanlar için ayetler (mucizeler) vardýr. Ve

kendi nefislerinizde de. Yine de görmüyor musunuz? (Zariyat Suresi,

20-21)>

Link to comment
Share on other sites

Vücudunuzu kaplayan deriye baktýðýnýzda, hiçbirþey farketmezsiniz.

Oysa siz bu mesajý okuyana kadar 40.000 deri hücreniz öldü ve yerine

yenileri üretildi. Aynada gördüðünüz cildiniz, geçen ayki cildiniz

deðildir! Çünkü derimizin tamamý, her ay yenilenmektedir! Su ve

mikrop geçirmeyen derimiz eðer olmasaydý, çok çirkin bir görüntümüz

olacaðý gibi, vücudumuzun ýsý dengesi ve dokunma hissimiz de olmazdý.

Peki, deriyi bu vasýflarla yaratan ve ona ne yapacaðýný emreden

kimdir?

Alemlerin Rabbi olan Allah ne Yücedir. (Araf Suresi, 54)>

Link to comment
Share on other sites

Balarýlarý peteklerini inþa ederken, 109 derece 28 dakika ve 70 derece

32 dakika olmak üzere 2 çeþit açý kullanýrlar. Bu açý hesabinda en

ufak bir sapma olmadýðý gibi, balýn petekten dýþarý akmamasý için,

peteklerin uçlarýný 13 er derecelik bir açýyla yükseltirler. Dünya

üzerindeki bütün arýlarýn, hicbir eðitim almadan bu hesaplamayý

bildiklerini ve açý ölçer vs. gibi hiçbir alet edavat kullanmadan bu

iþlemi gerçekleþtirdiklerini biliyor muydunuz?

(Kur'an'ý) apaçýk ayetler olarak indirdik; þüphesiz Allah, dilediðini

hidayete yöneltir. (Hac Suresi, 16)>

Link to comment
Share on other sites

Nefes borusunun üstünde yer alan küçük kapakçýk, yutkunurken nefes

borusunu kapatýr. Bizler bu olup bitenden tamamen habersiz bir þekilde

yiyip içerken, nefes borusuna su veya yiyecek kaçmasý engellenir.

Yutmanýn ardýndan bu kapakçýk tekrar açýlýr ve böylece nefes almaya

devam ederiz. Vücudumuzda, sadece bu kapakçýk olmasa bile, bizler

yaþantýmýzý devam ettiremezdik!

herþey üzerinde Vekil'dir. Göklerin ve yerin anahtarlarý O'nundur.

Allah'ýn ayetlerine (karþý) inkar edenler ise; iþte onlar, hüsrana

uðrayanlardýr. (Zümer Suresi, 62-63)>

Link to comment
Share on other sites

Ayaðýmýzadaki parmaklarýn küçük ve komik göründüðüne bakmayýn. Büyük iþ görürler; dengemizi kontrul etmeye ve

kendimizi taþýmamýza yardýmcý olurlar. Kaç kilosunuz?

otuz? kýrk? Neyse, kilonuz kaç olursa olsun yine de

ayaklarýnýz için oldukça büyük bir yüktür;

çünkü vücudun aðýrlýðýný ayaklar taþýr.

Peki bunu nasýl yaparlar?

elbette ki ayak parmaklarýmýz sayesinde.

Ayaðýmýzýn baþ parmaðý, hani þu en baþta olaný,

aðýrlýðýmýzýn dörtte birini, diðer dört parmaðýmýz

aðýrlýðýmýzýn kalan dörtte birini ve topuklarýmýz da

aðýrlýðýmýzýn yarýsýný taþýr.

Kýsacasý ayak parmaklarýmýz olmasaydý,

olduðumuz yere yýðýlýp kalýrdýk.

 

ZAFER bilim ve araþtýrma dergisi

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Vücudumuzda biz uyurken dahi binlerce iþlem devam eder. Biz midemize,

karaciðerimize, böbreklerimize, akciðerlerimize iþlevlerini

sürdürmelerini söylemeyiz; ya da kalbimize düzenli olarak atmasý için

emir vermeyiz. Kalbimiz atar, akciðerlerimize oksijen gider, savunma

sistemimiz mikroplara karþý mücadeleyi sürdürür ve daha sayýlamayacak

kadar hücresel faaliyet hiç haberimiz olmadan kesintisiz devam eder.

(Nahl Suresi, 17)>

Link to comment
Share on other sites

Elimizi kullanarak birþeyler yapabiliyor olmamýzýn sebeplerinden biri,

sinir sistemimizin kusursuz bir tasarýma sahip olmasýdýr. Kalemle yazý

yazmamýz bile, gerçekte çok kapsamlý bir harekettir. Parmaklarýn

kalemi nasýl kavrayacaðý, hangi yöne ne kadar kuvvet uygulanacaðý gibi

hassas ayarlar söz konusudur. Sinirler elinize ulaþmasaydý ya da

sinirlerin beyinle baðlantýsý olmasaydý, eliniz hiçbir iþe yaramayan

bir et ve kemik yýðýný olurdu.

gerçekten Bizim onu yaratmýþ bulunduðumuzu (hiç) düþünmüyor mu?

(Meryem Suresi, 67)>

Link to comment
Share on other sites

Göz sývýsýnda bulunan bir madde (lizozim enzimi), birçok bakteri

türünü parçalayabilme ve mikroplarý öldürme özelliði sayesinde gözleri

türlü hastalýklardan korur. Ev temizliðinde kullanýlan dezenfektan

maddelerden bile daha etkili olmasýna raðmen, insan gözüne zarar

vermeyen bu madde, Allah'a þükretmemiz için verilen sayýsýz

nimetlerden, sadece biridir.

damla sudan yarattýk. Onu deniyoruz. Bundan dolayý onu iþiten ve gören

yaptýk. (Ýnsan Suresi, 2)>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...