Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

  • Replies 337
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

  • 3 months later...

Ya onlar yaz Biz

 

 

 

 

Analar,babalar bütün kardeþler

 

Elle ele birlikte haydin yollara

 

Birlikte Olursak Kalkýnýr vatan

 

Haydi devlete sahip çýkmaya

 

 

 

Kestiler yine yolumuzu

 

 

Kazdýlar yine kuyumuzu

 

Beðenmezler huyumuzu

 

Çünkü adaletten yanayýz

 

 

 

 

Kesin Ellerini Milleti soyuyor

 

 

Vurun kelleyi Vatani satýyor

 

 

Bu hainlere bunlar az bile

 

Takip zincire verin Millete

 

 

 

 

Tatlý dilden anlamazlar

 

Baksana umursamazlar

 

 

Din düþmaný vicdansýzlar

 

 

Rezil bunlar utanmazlar

 

 

 

Ya onlar yaz Biz

 

Ya hep Ya hiç

 

Hadi Yollara

 

Hakka koþmaya

 

AþkÞairi

 

 

duygulandým bana ait þiirleri burada görünce

cok zaman oldu bunlarý yazalý

Link to comment
Share on other sites

Kainatýn Efendisi

 

 

 

Yolumuz Onun yoludur

 

O kalblerin Nurudur

 

Ona tabi olanlarýn

 

Cennette bir yeri olur

 

 

 

Ýnsanlarýn en yücesi

 

En doðru söz onunkini

 

Muhammed Aleyhisselam

 

Kainatýn Efendisi

 

 

 

Uymazsan eðer ona

 

Bütün çaban gider boþa

 

Yapýlan tüm iyilikler

 

Kalýr bu yalan dünyada

 

 

 

Ehli sünnetten olmalý

 

Resulullah'a uymalý

 

Allaha itaattir bu

 

Yolundan ayrýlmamali

 

 

 

buda acizane þiirim

Link to comment
Share on other sites

Nefsimin Katili

 

 

 

Sen karanlik Gecelerimin

 

Günesi oldun

 

Sen bitmek bilmez yaramýn

 

Dermaný oldun

 

Seninle Her þey bambaþka

 

Huzuru getirdin sen bana

 

Yeniden baðlandým hayata

 

Sen nefsimin katili oldun

 

AþkÞairi

 

 

bu bana ait kardeþ

þiirle birlikte nickimide ekleseydiniz dah ahoþ olurdu

neyse saglýk olsun

4 yýl sonra kendimiz atalým bari imzayý

Link to comment
Share on other sites

Varligin sebebi

 

 

Kanimizsin canimizsin

 

Gönüllerin sultanisin

 

Allah’in Sevgili nebisi Salât Sana

 

Anamizdan babamizdan

 

Her seyler den ayrisin

 

Ey Allah’in Resulü Selam sana

 

 

 

Keske görebilsek O Mübarek yüzünü

 

Keske duyabilsek En güzel ögüdü

 

Seni sevenler Cennete giderler

 

Seni görenler Hayrete düserler

 

 

 

Iki cihanin sultanisin

 

Varligin sebebi sensin

 

Dünyaya geldin nurunu saçtin

 

Sefaat eyle seni sevenlere ya ResulAllah

 

AþkÞairi

 

Link to comment
Share on other sites

eski þiirlerim yýllar önce eklenmiþ bile

bari bende yenilerden paylaþým bir tane

 

 

Yok sýmsýcak saracak

Bir gün toprak olunca

Herkes artýk duracak

Bir gün toprak olunca

 

Her þey yalan olacak

Aldanýþ son bulacak

Kiþi yalnýz kalacak

Bir gün toprak olunca

 

Yok vefalý bir yarim

Yok dünyada bir yerim

Mutluluða doyarým

Bir gün toprak olunca

 

Bu rüya bitecektir

Her yolcu gidecektir

Artýk vah edecektir

Bir gün toprak olunca

 

 

AþkÞairi

 

www.haksairi.com

acizane sitem

gönüldaþlara þiir sevenlere duyrulur

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Müslümanlýk Nerede!

 

 

Müslümanlýk nerde! Bizden geçmiþ insanlýk bile...

Adem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nafile!

Kaç hakiki müslüman gördümse, hep makberdedir;

Müslümanlýk, bilmem amma, galiba göklerdedir;

 

 

Ýstemem, dursun o payansýz mefahir bir yana...

Gösterin ecdada az çok benziyen kan bana!

Ýsterim sizlerde görmek ýrkýnýzdan yadigar,

Çok deðil, ancak Necip evlada layýk tek þiar.

Varsa þayet, söyleyin, bir parçacýk insafýnýz:

Böyle kansýz mýydý -haþa- kahraman ecdadýnýz?

Böyle düþmüþ müydü herkes ayrýlýk sevdasýna?

Benzeyip þirazesiz bir mushafýn eczasýna,

Hiç görülmüþ müydü olsun kayd-i vahdet tarumar?

Böyle olmuþ muydu millet canevinden rahnedar?

Böyle açlýktan boðazlar mýydý kardeþ kardeþi?

Böyle adet miydi bi-perva, yemek insan leþi?

Irzýmýzdýr çiðnenen, evladýmýzdýr doðranan...

Hey sýkýlmaz, aðlamazsan, bari gülmekten utan!...

"His" denen devletliden olsaydý halkýn behresi:

Payitahtýndan bugün taþmazdý sarhoþ naresi!

 

 

Kurd uzaklardan bakar, dalgýn görürmüþ merkebi.

Saldýrýrmýþ ansýzýn yaydan boþanmýþ ok gibi.

Lakin, aþk olsun ki, aldýrmaz otlarmýþ eþek,

Sanki tavþanmýþ gelen, yahut kýlýksýz köstebek!

Kâr sayarmýþ bir tutam ot fazla olsun yutmayý...

Hasmý, derken, çullanýrmýþ yutmadan son lokmayý!...

Bu hakikattir bu, þaþmaz, bildiðin usluba sok:

Halimiz merkeple kurdun ayný, asla farký yok.

Burnumuzdan tuttu düþman; biz boðaz kaydýndayýz;

Bir bakýn: hala mý hala ihtiras ardýndayýz!

Saygýsýzlýk elverir... Bir parça olsun arlanýn:

Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanýn!

Davranýn haykýrmadan nakus-u izmihaliniz...

Öyle bir buhrana sapmýþtýr ki, zira, halimiz:

Zevke dalmak söyle dursun, vaktiniz yok mateme!

Davranýn zira gülünç olduk bütün bir aleme,

Bekleþirken gökte yüz binlerce ervah, intikam;

Yerde kalmýþ, naþa benzer kavm için durmak haram!...

Kahraman ecdadýnýzdan sizde bir kan yok mudur?

Yoksa, istikbalinizden korkulur, pek korkulur.

 

Mehmet Akif Ersoy

Link to comment
Share on other sites

Ya Rab Bu Uðursuz Gecenin Yok Mu Sabahý?

 

Yâ râb, bu uðursuz gecenin yok mu sabâhý?

Mahþerde mi bîçârelerin, yoksa felâhý!

Nûr istiyoruz... sen bize yangýn veriyorsun!

Diyoruz... boðmaya kan gönderiyorsun!

Esmezse eðer bir ezelî nefha, yakýnda,

Yâ rab, o cehennemle bu tûfan arasýnda,

Toprak kesilip, kum kesilip Âlem-i islâm;

Hep fýþkýracak yerlerin altýndaki esnâm!

Bîzâr edecek, korkuyorum, cedd-i hüseyn'i,

En sonra, salîb ormaný görmek harameyn'i! ...

Bin üç yüz otuz beþ senedir, arz-ý hicaz'ýn

Âteþli muhitindeki sûziþli niyâzýn

Emvâci hurûþ-âver olurken melekûta?

Sönsün de, ilâhi, þu yanan meþ'al-i vahdet,

Teslis ile çöksün mü bütün âleme zulmet?

Üç yüz bu kadar milyonu canlandýran îman

Olsun mu beþ on sersemin ilhâdýna kurban?

Enfâs-ý habisiyle beþ on rûh-u leimin,

Solsun mu o parlak yüzü kur'an-ý hakim'in?

Ýslâm ayak altýnda sürünsün mü nihâyet?

Yâ rab, bu ne hüsrandýr, ilâhi, bu ne zillet?

Mazlûmu nedir ezmede, ezdirmede mânâ?

Zâlimleri adlin, hani öldürmedi hâlâ!

Câni geziyor dipdiri... can vermede mâsûm!

Suç baþkasýnýndýr da niçin baþkasý muhkûm?

Lâ yüs'ele binlerce sual olmasa du kurbân;

Ýnsan bu muammalara dehþetle nigeh-bân!

 

Eyvâh! beþ on kâfirin îmanýna kandýk;

Bir uykuya daldýk ki: cehennemde uyandýk!

Mâdâm ki, ey adl-i ilâhi yakacaktýn...

Yaksaydýn a mel'unlarý... tuttun bizi yaktýn!

Küfrün o sefil elleri âyâtýný sildi:

Binlerce cevâmi' yýkýlýp hâke serildi!

Kalmýþsa eðer bir iki mâbed, o da mürted:

Göðsündeki haç, küfrüne fetvâ-yý müeyyed!

Dul kaldý kadýnlar, babasýz kaldý çocuklar,

Bir giryede bin ailenin mâtemi çaðlar!

En kanlý senâatle kovulmuþ vatanýndan,

Milyonla hayâtýn yüreðinden gidiyor kan!

Ýslâm'ý elinden tutacak, kaldýracak yok...

Nâ-hak yere feryâd ediyor: âcize hak yok!

Yetmez mi musâb olduðumuz bunca devâhi?

Aðzým kurusun... yok musun ey adl-i ilâhî!

 

Mehmed Âkif Ersoy

Link to comment
Share on other sites

Sen ki, son ehl-i salibin kýrarak salvetini,

þarkýn en sevgili sultâný Salâhaddin'i,

Kýlýç Arslan gibi iclâline ettin hayran...

Sen ki, islâm'ý kuþatmýþ, boðuyorken hüsran,

O demir çenberi göðsünde kýrýp parçaladýn;

Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmý adýn;

Sen ki, a'sâra gömülsen taþacaksýn... Heyhât!

Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...

Ey þehid oðlu þehid, isteme benden makber,

Sana âguþunu açmýþ duruyor Peygamber

 

Mehmet Akif

Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...
Hayat oyun diyor Oyunu koyan. Biz oyuna geldik, öyleki oyun icinde oyun. Kimisi mizmiz kimisi hakki olmayan zari atma pesinde. Kazansan kime kazanmasan neyine? Zevkli bir oyun bu oyun, hakiki zevki unutturan. Kisa bir oyun ama bitmeyen, nefis sonsuz istek. Kisaliga sonsuzu sigdirma pesinde, hep kazanma varken. Altinlar dizilmis vitrine biz balon pesinde. Günes bizi bekliyor biz ampul derdinde...
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

--------------------------------------------------------------------------------

 

Hani! Söz vermiþtik Alêm-i Ervahta.

 

‘Belâ’ demiþtik ‘Elestübirabbiküm’ suâline.

 

Yaratýcý, rýzýk verici ve yegane kanun koyucu olarak, Allah’tan baþka ilâh,

 

Önder olarak ta O’nun Resul’ünden baþkasýný tanýmayacaktýk.

 

Hani söz vermiþtik..!

 

Hani! Söz vermiþtik Erkam’ýn evinde.

 

Hangi þart ve ortamda olursa olsun,

 

Ý’la yý Kelimetullah misyonunu yürütecek,

 

musibetlerden yýlmayacak, hiçbir tehditten korkmayacak,

 

gerekirse ölümlerin en güzeline talip olacaktýk.

 

Hani! Söz vermiþtik Akabe Tepesinde.

 

Doðru olan herþeyde Resul’e itaat edecektik.

 

Rabbani davayý elden ele, gönülden gönüle,

 

balçýkla sývanmayan Hakikat Güneþini,

 

cihatsýz ve þehâdetsiz býrakarak lekelemeyecektik.

 

Hani! Söz vemiþtik Medine’de.

 

Hani söz vermiþtik..!

 

Dünya kardeþliðinin en güzel teþekkül etmeye baþladýðý Medine’de.

 

Kýyamete kadar, tüm müslümanlar kardeþ olacaktý.

 

Ve bizler, ve bizler…

‘Muhakkak ki müminler kardeþtir.’ Ferman-ý Ýlâhisine gönülden baðlanacak,

 

Vücudun azâlarý gibi birbirimizin derdi ile dertlenip, sevinçlerimize ortak olacak,

 

‘Komþusu açken tok yatan bizden deðildir.’ düsturuna,

 

evrensel komþuluk bildirisine, kardeþliðin en ateþi olarak bakacaktýk.

 

Hani! Söz vermiþtik Rýdvan’da.

 

Baþýmýzý tutamayan ellerimizi kökünden kurutacaktýk.

 

Nemlenmemiþ bir gözü, yara almamýþ, çile çekmemiþ bir bedeni,

 

Mevlâya sunmayacaktýk.

 

Mücadelesiz ve vuslata özlemsiz geçen bir günü, yaþanmamýþ kabul edip,

 

doðarken niþanlandýðýmýz ölümle,

 

cihad masasýnda, þehâdet gömleðini giyerek,

 

nikâhlanacaðýmýz günün hasreti ile yanýp tutuþacaktýk.

 

Hani söz vermiþtik..!

 

Ayaklarýmýzý vura vura Mekke’ye girerken,

 

dinime, namusuma göz diken zalimler tekrar iþbaþýna gelirse,

 

mukaddes beldelere ebreheler tekrar saldýrýrsa,

 

biz de kanatlanýp uçacak,

 

Mevlamýzýn ebâbil kuþlarý olmaya talip olacaktýk.

 

Hani! Söz vermiþtik Veda Haccý’nda Resulullah’a.

 

Cahiliye adetlerini bir daha diriltmemek üzere kökünden kurutacaktýk.

 

miras býrakýlan emanetlere sýmsýký sarýlacak,

 

Ahkâm-ý Kur’âniyeyi tüm dünyaya hâkim kýlacaktýk.

 

Ahde vefâ gösteremedik Allahým.

 

Zihinlerdeki hatýrasýný çoktan silmiþtik.

 

Þehâdet mi...?

 

Çok uzaktý bizden, tanýmýyorduk onu.

 

Sözlüklerimizden bile çýkarmýþtýk.

 

Çile çekmeye yanaþmadýk.

 

Öyle eðildik, öyle eðildik ki…

 

Doðrulacak ne bir belimiz, kaldýracak ne bir baþýmýz kaldý.

 

Utanýyoruz Allahým…

Nemlenmemiþ bir gözle, yara almamýþ bir bedenle huzuruna varmaya utanýyoruz.

 

Ahde vefâ gösteremedik Allahým.

 

Bunu biliyoruz…

 

Ama þunu da biliyoruz ki…

 

Rahmet deryanda ufacýk bir damlayýz.

 

Yüzümüz yerde ama..!

 

AFFET ALLAHIM..! AFFET

Link to comment
Share on other sites

Yeni bir Sayfada sana bakmak..

 

Her þey yapýlabilir

Bir beyaz kaðýtla

Uçak örneðin uçurtma mesela

Altýna konulabilir

Bir ayaðý ötekilerden kýsa olduðu için

Sallanan bir masanýn

Veya þiir yazýlabilir

Süresi ötekilerden kýsa

Bir ömür üzerine.

 

Bir beyaz kaðýda

Her þey yazýlabilir

Senin dýþýnda

Güzelliðine benzetme bulmak zor

Sen iyisi mi sana benzemeye çalýþan

Her þeyden

Bir gülden bir ilk bir sonbahardan sor

Belki tabiattadýr çaresi

Senin bir çiçeðe bu kadar benzemenin

Ve benim

Bilinci nasýrlý bir bahçývan çaresizliðim

Anlarým bitkiden filan

Ama anlatamam

Topraðýn güneþle konuþmasýný

Sana çok benzeyen bir çiçek yoluyla

 

Sen bana ýþýk ver yeter

Bende filiz çok

Köklerim içimde gizlidir

Gelen giden açan soran bere budak yok

Bir þiir istersin

"Ýçinde benzetmeler olan"

Kusura bakma sevgilim

Heybemde sana benzeyecek kadar

Güzel bir þey yok

 

Uzun bir yoldan gelen

Tedariksiz katýksýz bir yolcuyum

Yaralý yarasýz sevdalardan geçtim

Koynumda bir beyaz kaðýt boþluk

Her þeyi anlattým

Olan olmayan acýtan sancýtan

Bilsem ki sana varmak içindi

Bütün mola sancýlarý

Bütün stabilize arkadaþlýklar

Daha hýzlý koþardým

Severadým gelirdim

Gözlerinin mercan maviliðine

 

Sana bakmak

Suya bakmaktýr

Sana bakmak

Bir mucizeyi anlamaktýr

 

Sana sola bakmadan yürüdüðüm yollar tanýktýr

Aþk sorgusunda þahanem

Yalnýz kelepçeler sanýktýr

Ne yazsam olmuyor

Çünkü bilenler hatýrlar

Hem yapýlmýþ hem yapma çiçek satanlar

Bahçývanlar deðil tüccarlardýr

Sen öyle göz

Sen öyle toprak ve güneþ ortaklýðý

Sen teninde cennet kayganlýðý iken

Sana þiir yazmak ahmaklýktýr

 

Bir tek söz kalýr

Diþlerimin arasýndan

Ben sana gülüm derim

Gülün ömrü uzamaya baþlar

 

Verdiðim bütün sözler

Sende kalsýn isterim

Ben sana gülüm derim

Gül sana benzediði için ölümsüz

Yazdýðým bütün þiirler

Sana baþlayan bir kitap için önsöz

 

Sana bakmak

Bir beyaz kaðýda bakmaktýr

Her þey olmaya hazýr

Sana bakmak

Suya bakmaktýr

Gördüðün suretten utanmak

Sana bakmak

Bütün rastlantýlarý reddedip

Bir mucizeyi anlamaktýr

Sana bakmak

Allah'a inanmaktýr

...

Yýlmaz Erdoðan

Link to comment
Share on other sites

Benden size ufak ufak siirler;) icimden geldi;)

 

Misawa, bu ne güzel sayfa,

gel sende yaz, katil bu kervana;)

 

Misawa, oldun sen derde deva,

ne mutlu, seni taniyanlara;)

 

Misawa, isi gücü islama vefa,

haydi durma sende yoldas ol bu vefaya..

Link to comment
Share on other sites

SÜRGÜN ÜLKEDEN BAÞKENTLER BAÞKENTÝNE

 

Senin kalbinden sürgün oldum ilkin

Bütün sürgünlüklerim bir bakýma bu sürgünün bir süreði

Bütün törenlerin þölenlerin ayinlerin yortularýn dýþýnda

Sana geldim ayaklarýna kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim affa layýk olmasam da

Uzatma dünya sürgünümü benim

 

 

Güneþi bahardan koparýp

Aþkýn bu en onulmazýndan koparýp

Bir tuz bulutu gibi

Savuran yüreðime

Ah uzatma dünya sürgünümü benim

Nice yorulduðum ayakkabýlarýmdan deðil

Ayaklarýmdan belli

Lambalar eðri

Aynalar akrep meleði

Zaman çarpýlmýþ atýn son hayali

Ev miras deðil mirasýn hayaleti

Ey gönlümün doðurduðu

Büyüttüðü emzirdiði

Kuþ tüyünden

Ve kuþ sütünden

Geceler ve gündüzlerde

Ýnsanlýða anýt gibi yükselttiði

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

 

Bütün þiirlerde söylediðim sensin

Suna dedimse sen Leyla dedimse sensin

Seni saklamak için görüntülerinden faydalandým Salome'nin Belkýs'ýn

Boþunaydý saklamaya çalýþmam öylesine aþikarsýn bellisin

Kuþlar uçar senin gönlünü taklit için

Ellerinden devþirir bahar çiçeklerini

Deniz gözlerinden alýr sonsuzluðun haberini

Ey gönüllerin en yumuþaðý en derini

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

 

Yýllar geçti saban olumsuz iz býraktý toprakta

Yýldýzlara uzanýp hep seni sordum gece yarýlarýnda

Çatý katlarýnda bodrum katlarýnda

Gölgendi gecemi aydýnlatan eþsiz lamba

Hep Kanlýca'da Emirgan'da

Kandilli'nin kurþuni þafaklarýnda

Seninle söyleþip durdum bir ömrün baharýnda yazýnda

Þimdi onun birdenbire gelen sonbaharýnda

Sana geldim ayaklarýna kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim affa layýk olmasam da

Ey çaðdaþ Kudüs (Meryem)

Ey sýrrýný gönlünde taþýyan Mýsýr (Züleyha)

Ey ipeklere yumuþaklýk baðýþlayan merhametin kalbi

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

 

Daðlarýn yýkýlýþýný gördüm bir Venüs bardaðýnda

Köle gibi satýldým pazarlar pazarýnda

Güneþin sarardýðýný gördüm Konstantin duvarýnda

Senin hayallerinle yandým düþlerin civarýnda

Gölgendi yansýyýp duran bengisu pýnarýnda

Ölüm düþüncesinin beni sardýðý þu anda

Verilmemiþ hesaplarýn korkusuyla

Sana geldim ayaklarýna kapanmaya geldim

Af dilemeye geldim affa layýk olmasam da

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

Uzatma dünya sürgünümü benim

 

Ülkendeki kuþlardan ne haber vardýr

Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardýr

Aþk celladýndan ne çýkar madem ki yar vardýr

Yoktan da vardan da ötede bir Var vardýr

Hep suç bende deðil beni yakýp yýkan bir nazar vardýr

O þarkýya özenip söylenecek mýsralar vardýr

Sakýn kader deme kaderin üstünde bir kader vardýr

Ne yapsalar boþ göklerden gelen bir karar vardýr

Gün batsa ne olur geceyi onaran bir mimar vardýr

Yanmýþsam külümden yapýlan bir hisar vardýr

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardýr

Sýrlarýn sýrrýna ermek için sende anahtar vardýr

Göðsünde sürgününü geri çaðýran bir damar vardýr

Senden ümit kesmem kalbinde merhamet adlý bir çýnar vardýr

Sevgili

En sevgili

Ey sevgili

 

Sezai Karakoç

Link to comment
Share on other sites

Bediüzzaman Said Nursi

 

[bir vakit Barla'da Çam Daðý'nda yüksek bir mevkide, gecede semanýn yüzüne baktým. Gelecek fýkralar, birden hutur etti. Yýldýzlarýn lisan-ý hal ile konuþmalarýný hayalen iþittim gibi bu yazýldý. Nazým ve þiir bilmediðim için þiir kaidesine girmedi. Tahattur olduðu gibi yazýlmýþ. Dördüncü Mektub ile Otuzikinci Söz'ün Birinci Mevkýfýnýn âhirinden alýnmýþtýr.]

 

Yýldýzlarý Konuþturan Bir Yýldýzname

 

Dinle de yýldýzlarý þu hutbe-i þirinine

 

Name-i nurîn-i hikmet, bak ne takrir eylemiþ.

 

Hep beraber nutka gelmiþ, hak lisanýyla derler:

 

Bir Kadîr-i Zülcelal'in haþmet-i Sultanýna

 

Birer bürhan-ý nur-efþanýz vücud-u Sânia

 

Hem vahdete, hem kudrete þahidleriz biz.

 

Þu zeminin yüzünü yaldýzlayan

 

Nazenin mu'cizatý çün melek seyranýna.

 

Bu semanýn arza bakan, cennete dikkat eden

 

Binler müdakkik gözleriz biz (Haþiye)

 

Tûbâ-i hilkatten semavat þýkkýna, hep kehkeþan aðsanýna

 

Bir Cemil-i Zülcelal'in, dest-i hikmetle takýlmýþ pek güzel meyveleriyiz biz.

 

Þu semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane-i devvar, birer ulvî âþiyane,

 

Birer misbah-ý nevvar, birer gemi-i cebbar, birer tayyareleriz biz.

 

Bir Kadîr-i Zülkemal'in, bir Hakîm-i Zülcelal'in birer mu'cize-i kudret

 

Birer hârika-i san'at-ý hâlýkane; birer nadire-i hikmet, birer dâhiye-i hilkat, birer nur âlemiyiz biz.

 

Böyle yüzbin dil ile yüzbin bürhan gösteririz, iþittiririz insan olan insana.

 

Kör olasý dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem iþitmez sözümüzü, hak söyleyen âyetleriz biz.

 

Sikkemiz bir, turramýz bir, Rabbimize müsahharýz. Müsebbihiz, zikrederiz abîdane.

 

Kehkeþanýn halka-i kübrasýna mensub birer meczublarýz biz.

 

(Haþiye): Yani Cennet çiçeklerinin fidanlýk ve mezraacýðý olan zeminin yüzünde hadsiz mu'cizat-ý kudret teþhir edildiðinden; semavat âlemindeki melaikeler o mu'cizatý, o hârikalarý temaþa ettikleri gibi, ecram-ý semaviyenin gözleri hükmünde olan yýldýzlar dahi, güya melaikeler gibi zemin yüzündeki nazenin masnuatý gördükçe Cennet âlemine bakýyorlar. O muvakkat hârikalarý bâki bir surette Cennet'te dahi müþahede ediyorlar gibi bir zemine, bir Cennet'e bakýyorlar. Yani o iki âleme nezaretleri var demektir.

 

Onyedinci Söz'den, Sözler, Sayfa:228-229

Link to comment
Share on other sites

Aþkým Sana Emanet

 

Ayrýlýðýn vaktidir

Aþkým sana emanet

Ana sütü gibidir

Aþkým sana emanet

 

 

Bir künyedir bu sana

Ardýr, namustur cana

Gözün gibi bak ona

Aþkým sana emanet

 

 

Ömrün bittiði yerde

Açýlýr kara perde

Þahidimdir mahþerde

Aþkým sana emanet

 

 

Ýçimde bir hüzün var

Hiç olmadý bu kadar

Gidiyorum nazlý yar

Aþkým sana emanet

 

 

Nurullah genc

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

***...Üzülme...Yýkýlma...Aðlama...Sakýn!...***

 

ONDAN iSTE..

Umudunun tükendiginde, çaresizlik içinde kývrandýðýnda,

Herkez seni terk ettiginde, Hayatýn çýkmaza girdiginde,

Sana yardIm edecek birini,

Seni dinleyecek bir dost aradýgýnda,

Etrafýna baktýgýnda..

Kimselerin olmadýgýný farkedeceksin belki...

 

Ama..

Yýkýlma,..üzülme,..aðlama..!

Sana yardým edecek bir dostun var.!

 

Seni senden daha iyi bilen,

Senin çektiklerini gören,

Sana senden daha yakýn olan,

iste bu, seni yaratan Rabbin..

 

O`nu sev

O`na sarýl

Bil, öðren, yaþa onun sevgisini..

 

Sen Rabbine bir adým yaklaþtýðýnda,

Rabbin sana on adým yaklaþýr..

O seni asla yarý yolda býrakmaz,

O senin daima kalbinde olarak...

Senin ona ibadet etmeni, sonra dua etmeni, istemeni bekler..

 

Cünki O,

Kendisine yapýlan ibadeti,

Kendisine yönelen dua`yI

Hic bir eli ve gözyaþýný geri çevirmez..

 

Beklerki kulum bana dua etsin,..istesin benden..

Haydi o zaman, aç ellerini ve Rabbin ALLAH`a dua etki,

O da sana yardým etsin...

Link to comment
Share on other sites

Unutmayin KÝ;

 

Her Abdest BÝr YemÝndÝr Aslinda

 

 

Bu Eller BÝr Daha Harama GÜnaha Uzanmayacak!

 

 

Bu AÐiz Harama AÇilmayacak!

 

 

Bu DÝl BÝr Daha KÖtÜyÜ SÖylemeyecek,ÝftÝra Etmeyecek, Yalan SÖylemeyecek,dedÝkodu Yapmayacak!

 

 

Bu Burun DenÝ Arzularin PeÞÝnde KoÞmayacak!

 

 

Bu Kollar Harama Sarilmayacak!

 

 

Bu GÖzler Harama Bakmayacak!

 

 

Bu BeyÝn KÖtÜyÜ Planlamayacak!

 

 

Bu Kulaklar Harami Duymayacak!

 

 

Bu Ayaklar Harama Adim Atmayacak!

 

 

SÖz VerÝyorum ALLAH im!

 

 

Evet ÝtÝraf EdÝyorum Bunlari Yaptim,affet!

 

 

TemÝzle, Arit BenÝ, Sen TemÝzlemezsen Ben TemÝzlenemem!

 

 

Bana Yardim Et, BenÝ TemÝzle , BenÝ Arit!

 

 

Her Abdest Bu Anlama GelÝr

 

 

Ya Da GelmelÝ

 

 

Farkindamiyiz?

 

 

AbdestmÝ Aliyoruz?

 

 

Yoksa El YÜzmÜ Yikiyoruz?

 

 

Abdest Ruhumuzda BeynÝmÝzde BÖyle Algilaniyormu? Yankilaniyormu?

 

 

EÐer Abdest BÖyle AlinmiÞsa

 

 

Uzakta DeÐÝl Hemen EvÝnÝzÝn ÖnÜnde,

 

 

Çok Yakininizda,hatta EvÝnÝzÝn ÝÇÝnde

 

 

ÝstedÝÐÝnÝzde Hemen BulabÝleceÐÝnÝz

 

 

Aritici, TemÝzleyÝcÝ, Durulayici BÝr NehÝr Bulursunuz

 

 

BÖyle BÝr NehÝrde GÜnde 5 Kez Yikananda

 

 

KÝrden, GÜnahtan Eser Kalirmi?

 

 

HER ABDEST BÝR DEVRÝM OLSUN ÝÇÝMÝZDE

HER ABDEST BÝR EVRÝM OLSUN

HER ABDEST BÝR DÝRÝLÝÞ OLSUN

HER ABDEST BÝR DiRiLiÞ OLSUN

HER ABDEST YENÝ BÝR KURULUÞ OLSUN

HER ABDEST YENÝ BÝR DURUÞ OLSUN

HER ABDEST RABBÝN KAPISINA YENÝ BÝR VURUÞ OLSUN

HER ABDEST NEFSÝMÝZE BÝR SORUÞ OLSUN

GÜNAHLAR SOLSUN

RABBÝMÝN NÝMETÝ TAMAM OLSUN

Link to comment
Share on other sites

Hadi hazýr mýsýnýz…?

 

Serin öyleyse seccadenizi kýbleye doðru.

kapatýn gözlerinizi..

aydýnlýðýnýz gönlünüzdeki O’na olan sevginiz olsun..

göz yaþlarýnýz süzülsün yanaðýnýza.

yüreðinizde kavrulan aleve serinlik olsun göz yaþlarýnýz..

Iþte dost nedir bilmek mi istersiniz..

menfaatsiz..

korkunuz olmayacak..

acaba demeyeceksiniz..

acaba ben onu sevsem o da beni sever mi korkunuz olmayacak yüreðinizde

çünkü O (c.c.) vaat ediyor..

severseniz severim..

severseniz severim..

severseniz severim..

ne güzel deðil mi sevginize karþýlýk bulmak..

sevginizin karþýlýksýz kalmayacaðýný bilmek..

 

þu dünyada yüreðinizi yakan onca dosta.. onca sevgiliye bir çare bir derman..

yürek yakmayan.. yüreðe serinlik veren bir Dost..

Vedud olan bir Dost..

Rahman olan bir Dost..

Rahim olan bir Dost..

Gafur olan bir Dost..

Sözünde sadýk olan bir Dost..

Surete deðil sirete bakan bir Dost..

Dost.. dost.. dost.. diye inleyene

Gel.. gel.. gel.. diye nida eden bir Dost..

 

Ben Seni sevdim diyene

Gel kulumsun, diyen bir Dost..

suretimle.. maddemle deðil.. yüreðimle ACZÝYETÝMLE geldim diyene

Rahmetimle.. Þefkatimle.. Ýnayetimle karþýlandýn diyen bir Dost..

 

Haydi,

serin öyleyse seccadenizi kýbleye doðru.

kapatýn gözlerinizi..

aydýnlýðýnýz gönlünüzdeki o göz yaþlarýnýz süzülsün yanaðýnýza.

yüreðinizde kavrulan aleve serinlik olsun göz yaþlarýnýz..

 

O dost ise; yürekte serinlik var

O dost ise; yürekte huzur var

O dost ise; yürekte coþku var

O dost ise; yürekte yürek var…

Ve O.. eðer sevgili ise aþýk olunan ise..

Ýþte o zaman yürekte olana tarif yok..

Ýþte o zaman yürekte olaný yazacak kalem yok..

Ýþte o zaman yürekte olaný söyleyecek dil yok..

Ýþte o zaman O var..

ve O var ise..

 

Haydi artýk sözler sükût etsin..

Býrakýn yürekleriniz konuþsun..

Seccadeniz Sevgiliyle buluþmanýz olsun..

Göz yaþlarýnýz Sevgiliye hediyeniz olsun..

Yüreðiniz Sevgiliyle konuþan diliniz olsun..

 

Sevgilinin size nasýl tecelli ettiðini iþte o zaman..

Ýþte o zaman anlayacaksýnýz..

Ve iþte o zaman anlayacaksýnýz

O Dost ise; her þey dost

O Sevgili ise; her þey sevgili…!!!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...