Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

Selam sana nazlý nebi

Selam sana gözbebeði

Mevlâ’nýn kudretiyle selam

Selam sana nuru Dilara

Selam sana Hak habibi

Rahman’ýn kudretiyle selam

Selam sana delili Ziþan

Selam sana Muhammedi,

Cebrailin yüreðiyle selam,

Ýbrahim’ce selam sana,

Rahim’ce selam sana

Ðafur’ca selam sana,

Selam sana “Ey yetimler padiþahý”

Selam sana “Ahmedi nefesli yar”

Eyyup’ça selam sana

 

Selam sana Ya Habiballah

 

Selam sana Ya nebiyyallah

 

Selam sana Ya Rasulallah!

 

 

 

Ya Rasulallah sen sevmek için istenen

Can dudakta istenen sevda ikliminin

En güzel mevsiminin, en güzel çiçeðisin!

Cemre gibi düþtün kainatýn kýþýna,

Bahar senin elinde doðdu,

Senin elinle indi topraða

 

 

 

Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek

Uðruna can verildi

 

 

 

Ama bu ölüm deðildi! Adýný bir kez anan

Bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynaðý

Gözlerinde dirildi

 

 

 

Þimdi biz de seni anýyoruz...

Mevlamýzýn yeminleriyle anýyoruz seni,

Ey Faran’ýn daðlarýnda açan sevgili,

Fecre , on geceye, her þeyin çiftine ve tekine,

Akþamýn alaca karanlýðýna,

Güneþe ve onun ýþýðýna

Ardýnda gelmekte olan aya

Onu ortaya koyan gündüze

Onu bürüyen geceye

Göðe ve onu meydana koyana

Yere ve onu yayana and olsun ki

 

Sen olunca sitem yok

 

Serzeniþ yok, eyvah yok.

 

Alemlere ambersin, sen en son peygambersin.

 

 

 

Beni ilk öksüz oluþun vurdu,

Yetim kalýþýn yaraladý önce,

Elden ele dolaþmýþtýn, herkesin göz bebeðiydin,

 

Ama mahsun, ama kederli

 

Bir yanýn arþa kadar azamet

 

Bir yanýn ürkek...

 

 

 

Mekke akþamlarý yanar, verdiðin her nefeste,

Ve gökten inen bir sesle, Allah korumasýna alýr,

Senin derdin Allah’týr, hüznün kederin Allah,

Senin dostun Allah’týr, sana en yakýn Allah.

 

 

 

Biz seni görmedik Ya Rasulallah

Uhud daðýný seyrettik okçular tepesinden bir sabah,

Bir Medine sabahýnda, uhud’u seyrettik,

Seni göremedik...

Ebu ubeyd b. Cerrah sanki oradaydý,

Sanki mübarek yüzüne batan miðfer halkalarýný

Diþleriyle sökmek için, nefes nefeseydi...

Kalbi yerinden fýrlayacakmýþ gibiydi,

 

Seni öyle seviyordu ki, tenine bir dikenin

 

Batmasý bile o kalbi durdururdu.

 

 

 

Biz seni göremedik Ya Rasulallah

Uhud’u gödük bir sabah

Mâlik bin Sinan olamadýk

Mübarek kanýn kanýna karýþtýðý

Mâlik bin Sinan sanki oradaydý...

Ve inemedik, okçular tepesinden

Sanki, sen “inin” demeden inersek

Uhud tekrar cehenneme dönerdi...

 

 

 

Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan

Seni yüzyýllan öncesine hapsetmekten vazgeçtim

Mesafelerden usandým Ya Rasulallah!

Sana sesleniyorum:

Alemlere rahmetsin!

Seslenince yanýmdasýn, buradasýn

 

Günahkarým, ama sen günahkarlarýn umudusun,

 

 

 

Ey rabbimiz!

Rasulünü anýþýmýzdan haberdar et!

Ona salat, onadýr selam,

Habibine makamý mahmudu ver,

Ona vesileyi lütfet,

Onu refiki alaya yükselt,

 

Bizi de affet

 

Onun hatýrýna affet

 

Zatýnýn hatýrýna affet

 

Ne olur affet bizi

 

Bizi affet...

 

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
 • Replies 337
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Dost olmuþum

 

 

Ben Hak ile dost olmuþum

Baþkasý dost olmaz bana

Münkirler bakar gülüþür

Selam bile vermez bana

 

Ben dost ile dost olurum

Ölmeden önce ölürüm

Bu caný kurban veririm

Dünya baki kalmaz bana

 

Ben âþýk-ý biçareyim

Baþtan aþaðý yâreyim

Þöyle deli divaneyim

Aklým da yar olmaz bana

 

Hiç kimse bilmez halimi

Aþk odu yaktý canýmý

Bilmesem sol ve saðýmý

Elbet ayýp olmaz bana

 

Zannederler ben deliyim

Dost baðýnýn bülbülüyüm

Mevla’nýn aciz kuluyum

Kimse deðer vermez bana

 

Bülbül olup da öterim

Dost bahçesinde biterim

Gül alýp da gül satarým

Bahçývanlýk olmaz bana

 

Derviþ Yunus ben ne derim

Ben bu caný terk ederim

Dostla yan yana giderim

Perde örtü olmaz bana

 

Link to comment
Share on other sites

Ayrýlýðýn hüznü elbette ki daha zor.

Hele sevgisini kalbinde götürüyorsan ayrýldýðýn þeyin...

Hele daha doyamadýysan...

Ömür boyu birlikte olsan dahi doyamayacaðýný biliyorsan.

Her anýmsadýðýnda , kalbin de gözlerinle beraber aðlýyorsa taaa derinden…

Hele seni anlayacak

Derdine merhem olacak

Doya doya aþkýný anlatacaðýn kimseler yoksa…

Garip kalmýþsa gönül bahçendeki güller,

Susuz kalmýþsa...

Ve gözyaþlarýn suluyorsa her dem onlarý kurumasýn diye...

Ardýndan baka kalmýþsan ayrýlýrken,

Gönlün bitap, hüzünlü ve solgun…

Elemle el sallayarak,

Ayaklarýna “git” emrini vermiþsen mecburiyetten...

Ayaklarýn, kalbin kadar geri dönmeyi istemiþse,

Ama, buna çare yoksa...

 

Ayrýlmak mý daha zor , sevmek mi?

Sevmek ÇOK güzel seni BEYTULLAH

Ayrýlmaya mecbur da olsam...

 

Link to comment
Share on other sites

binbir oyun,binbir hile..

tezgahlandý durdu yine...

bütün bunlar sence niye..

örtünmeyesin diye..

 

akýllara sokuldu...

moda denen canavar...

insanlara iþlendi...

örtünmeyesin diye.

 

televizyon,yayýnlar..

çýrýl çýplak kadýnlar..

sergilenir sahnede..

örtünmeyesin diye..

 

hor görüldü baþörtü...

konuldu hep yasaklar..

kudurdu nice ahmak..

örtünmeyesin diye..

 

kesildi hep önümüz..

barikatlar konuldu...

nice tehdit edildi..

örtünmeyesin diye..

 

ey benim güzel bacým..

bakma bütün bunlara...

yýldýrmasýn hiç birþey..

ÖRTÜN SEN SAKIN KORKMA...

Link to comment
Share on other sites

 • 4 weeks later...

Dostluðun devamýnda arkadaþýn sana yardýmcý olmazsa

Terk et onu ardýndan da teessüflerini çoðaltma

 

Terk etmek daha rahattýr onu deðiþtirmeye çalýþmaktansa

Ne kadar zor olsa da kalben sabretmelisin sevgiliye

 

Her sevdiðinin seni sevmesi gerekmez

Ve her insaf gösterdiðin sana insaf göstermez

 

Ne zaman ki kalbindeki sevgi içten gelmiyorsa

Hayýr gelmez zorla büyütmeye çalýþtýðýn sevgiden

 

Hayýr yoktur sevdiðine ihanet eden dostta

Sana cefa veriyorsa nice güzel günlerden sonra

 

Ve birlikte yaþadýðýnýz güzel günleri inkar ediyor

Ve daha dün sýr olan hallerinizi bugün ifþa ediyorsa

 

Selam olsun öyleyse dünyaya

Doðru sözlü, sözüne sadýk ve insaflý bir dost kalmamýþsa.

 

Kaynak: Divan-ý Ýmam-ý Þafii

Tercüme: Muhammed Z. Yýldýz

 

 

Gülistan dergisi

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

meksika siniri

 

hep bir meksika sýnýrým olsun isterdim,

alamancý komþumuzun siyah beyaz tevesinde

kovboylar hep meksika sýnýrýna giderdi

kimse dokunamazdý sýnýrý geçtiler mi

meksika sýnýrý isterdim en sevdiðim þairlere

hep hapiste olurlardý nedense

hapis yatmýþ olurdu yoldaþým gönüldaþým

saf tutmak istediðim namazda omuz omuza

hapse düþersin derlerdi

tutup ciðerimden yazsam

en sevdiðim filim artisi

hapsi boylardý illaki

filmin en güzel yerinde

camimizin imamý

edebiyat öðretmeni

meksika sýnýrýmýz olmadýðýndan belki

ortasýnda dururlardý

en canalýcý lafýn

bir damar kabarýrdý cümlelerinde

meksika sýnýrý olsaydý türkiye'min

ondokuz yaþýmda sevdiðim kýzla

atlar geçerdim sýnýrý kimse dokunamazdý

yerine gayrettepe'de dayaklar yedim

günlerce uyutmadýlar siyasi þubede

þimdi

meksika sýnýrýna iki saat mesafede

tekrarlayýp duruyorum kendi kendime

bir meksika sýnýrý lazým her memlekete

meksika'nýn kendisine de.

 

mehmet efe

Link to comment
Share on other sites

HIZIRLA KIRK SAAT'TEN

 

Ey yeþil sarýklý ulu hocalar bunu bana öðretmediniz

Bu kesik dansa karþý bana bir þey öðretmediniz

Kadýnýn üstün olduðu ama mutlu olmadýðý

Günlere geldim bunu bana öðretmediniz

Hükümdarýn hükümdarlýðý için halka yalvardýðý

Ama yine de eþsiz zulümler iþlediði vakitlere erdim

Bunu bana söylemediniz

Ýnsanlar havada uçtu ama yerde öldüler

Bunu bana öðretmediniz

Kardeþim Ýbrahim bana mermer putlarý

Nasýl devireceðimi öðretmiþti

Ben de gün geçmez ki birini patlatmayayým

Ama siz kaðýttakileri ve kelimelerdekini ve sözlerdekini

nasýl sileceðimi öðretmediniz

 

Bir kentten daha geçtim

Buðdaylarý yakýyorlardý

Yedikleri pirinçti

Birbirlerine açýlan borular gibi üfürüyorlardý

Sonra birbirlerinden borular gibi çýkýyorlardý

Pirinçler gibi çoðalýyorlardý

Atlarýný yalnýz atlarýný cana yakýn buldum

Öpüp çýkýp gittim yelelerini

 

Sezai Karakoc

Link to comment
Share on other sites

Yuregimde Filistin

 

 

Ben, Filistinli küçük bir kizim;

saçlari örgülü.

hayalleri tutsak;

öyküsü hüzünlü.

 

 

yetim diyorlar bana

babami almis kör kursunlar

bu sokaklarda..

 

 

hiç oyuncagim olmadi benim

sari saçli bebegim

ve bir bisikletim.

oyunlar oynayamadim

söyle doya doya..

annemin gözleri yasliydi hep,

kalbi duada..

o, benim siginagim

her gece silah sesleriyle

siginirim kucagina.

ve hayaller kurarim

umuda dair.

 

 

sil gözyaslarini anne!

bak gül kokulari yayiliyor Filistin'e

kan yerine..

çiçekler açti bahçelerimizde

ümit çiçekleri..

sen aglama anne!

gülümsüyorsun artik hayallerimde.

 

karanlik bir gecenin issizliginda,

ayirdilar bizi.

ayirdilar bizi kör kursunlar,

anne!

yiktilar hayallerimi,

umuda dair ne varsa

bu sokaklarda...

 

yüregimde Filstin!

kaniyor ince ince

simdi bana hem öksüz,

hem yetim diyorlar; anne!

sen gideli susmadi silahlar..

oyuncagi olmadi çocuklarin,

hayaller bile kuramadilar.

 

 

yüregimde Filistin anne!

davamiz Hak

sevdamiz Hak

Hakka çikar yollarimiz,

dikenler olsa da anne!

 

 

 

Züleyha Özbay Bilgiç

Link to comment
Share on other sites

Hüzün nedir bilirmisiniz þu an...

Hüzün:

Hic bir sucu olmadigi halde

Yahudinin ahtapot bombalariyla vurulan Filistinli mazlum cocuklarin;

Yüzlerindeki burukluk,aci...

Ey dünya bakin biz böyle öldürülüyoruz diyen haykiriþlaridir!...

Hüzün nedir biliyormusunuz...

Yüzlerce masumun öldürülüþü karþisinda

Bi_care sessiz kalmak,

Elinden bir þeyler geldigi halde

Lafla peynir gemisi yüzdürmek

Sonra utanmadan insanlarin gözlerinin icine bakarak

Ben elimden gelen her þeyi yaptim demektir...

Utansin dünya

Utansin insanlik

Igreniyorum insan olmaktan ve kalmaktan!...

Link to comment
Share on other sites

Kerbelâ,yý, bir mekan, zannetme sen

Âþûrâ’yý, bir zaman addetme sen

 

Kerbelâ, bir mektebin ünvânýdýr

Kerbelâ, hak-batýlýn furkânýdýr

 

Kerbelâ, âþýklarýn destânýdýr

Kerbelâ, sâdýklarýn meydânýdýr

 

Kerbelâ’da, açtý hürriyet gülü

Kerbelâ’da, öttü izzet bülübülü

 

Kerbelâ’dan göklere, “Heyhât” sesi

Yükselip mest etti âþýk herkesi

 

Kerbelâ, Musâ’larýn bir Tûr’udur

Cânlarý alt-üst eden, Hak nûrudur

 

Kerbelâ, haktýr; evet hak rengidir

Kerbelâ, kalplerde aþk âhengidir

 

Kerbelâ mý yoksa Hakk’ýn arþý mý?

Kerbelâ mý, yoksa aþkým marþý mý?

 

Kerbelâ, cân Kerbelâ, kan Kerbelâ

Her gün Âþûra’dýr her yan Kerbelâ

 

Musa AYDIN

Link to comment
Share on other sites

Efendim!

 

Yokluðunda seni özledik.

 

Sana deðen rüzgarý, seni örten bulutu özledik.

 

Özlemeyi, özlenilmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, sevindirmeyi,

 

sevindirilmeyi özledik Efendim.

 

Aþký, gözyaþýný, müsâmahayý, ah­lâký, âdâbý, ihsâný, irfâný, iz'âný,

 

fe­râseti, basîreti, þecâati, celâdeti, adâleti, meveddeti, muhabbeti özledik.

 

Ýzzeti, hikmeti, fýtratý, þefkati, hür­meti, devleti özledik.

 

Senden sonra tefrika meþrebimiz, taklit mezhebimiz, cehâlet mektebimiz,

 

atâlet fýtratýmýz, hamâkat þöhretimiz, ihânet sýfatýmýz,

 

küffar velînimetimiz oldu. Efendim,

Sen kendini 'abdühû ve rasûlühu: O'nun kulu ve elçisi' olarak takdim etmiþtin.

 

Sana îman eden bazýlarý sana hürmet adý altýnda seni kulluktan 'kurtarýp'

 

melekleþtirerek hayattan dýþladýlar.

 

Bu ifrata karþý baþka bazý­larý da tefrite sapýp seni 'güzel örnek'

 

olmaktan çýkarýp bir 'postacý', bir 'ara kablosu' seviyesinde

 

görerek hayattan dýþladýlar.

 

Bunlarýn hepsi sana îman ediyor­du.

 

Ama seni hayatýmýzdan çýkarma­nýn ýzdýrabýný çektirdiler bize.

 

Bu iþi, göðe çekerek ya da yere sokarak yapmalarý sonuçta

 

 

Allah seni 'güzel örnek' olarak gös­terdi.

 

Sen, Hz. Kurân'ýn konuþaný, yürü­yeni, hareket edeniydin.

 

Týpký bir an­nede spermin insana, bir aðaçta su­yun meyvaya,

 

bir arýda tozun bala, bir tavukta darýnýn yumurtaya, bir koyunda

 

samanýn süte dönüþmesi gibi, ayetler sende hayâta dönüþüyordu.

 

Allah ýsrarla seni örnek gösterirken, birileri ýsrarla 'kitab'ý,

 

kitaplarý örnek göstermekte direndiler.

 

Öylesi iþlerine geliyordu, cansýz bir nesneyi ör­nek edinmekle,

 

canlý bir insaný örnek edinmek ayný olur muydu? Efendim!.

 

Kitapsýzlýktan deðil, 'peygambersizlikten' kýrýldýk.

 

Yokluðumuz peygamber yokluðu.

 

Seni hatýrlatan, se­ni andýran insanlarýn hasretini çekiyoruz.

 

Çocuklarýmýz peygamberi so­runca 'evladým onun ahlâký

 

týpký fa­lancanýn ahlâký gibiydi' diyeceðimiz insanlar yok denecek kadar az.

 

Þimdi Hz. Kurân mahzûn efendim, Hz. Kurân öksüz...

 

Seninle Hz. Kurân'ýn arasýný ayýrdýk, etle týrnaðýn, toprakla to­humun,

 

anayla evladýn arasýný ayýrýr gibi.

 

Gel de bir bak Efendim, bu maz­lum ümmetin hâli pür melâline.

 

Bý­raktýðýn din tanýnmaz hâle geldi.

 

Bý­raktýðýn sitenin harâbelerinde bay­kuþlar tünedi.

 

Gün geçmez ki ümmetin coðrafyasýndan feryat yükselmesin,

 

oluk oluk kan akmasýn.

 

Bir olarak býraktýðýn ümmetin kaç parçaya ayrýldýðýnýn sayýsýný

 

onu parçalayanlar dahi unuttu.

 

Býraktýðýn kutlu mirasý hovarda mi­rasyediler gibi parçalayarak paylaþ­týk Efendim.

 

Nebevî mirasýn irfanî ve ahlakî boyutuna bir hizip,

 

ilmi ve fik­rî boyutuna bir baþka hizip, siyasî ve hareketî boyutuna ise

 

daha baþka bir hizip sahip çýktý.

 

Yüzyýllardýr tüm bu hizipler ellerindeki parçanýn 'bütü­nün kendisi'

 

olduðunu iddia etmekle ömür tükettiler.

 

'Her hizip ellerindeki parçayla övünüp durdu.'

 

Hepimiz hakikatin merkezine kendimizi oturtup 'hak benim' dedik.

 

Oysa ki Efendim, bazen parçala­nan hakikat hakikat olmaktan çýkar.

 

Ait olduðu bütün içerisinde anlamlý olan bir parça o bütünden ayrýlýnca anlamsýzlaþabilir.

 

Bunu farkedemedik Efendim .

 

Efendim, Ýsrailoðullarý, peygamberlerini kat­lediyorlardý.

 

Biz de senin güzel hatý­ratýný, emanetini, adýný ve sünnetini katlettik.

 

Seni katlettik Efendim!

 

Kimilerimiz için sen hiç ölmedin, o ender bahtiyarlar seni hep içlerinde,

 

iþlerinde, hayatlarýnda, düþüncelerinde, duygularýnda, fiilerinde,

 

eylemlerinde, evlerinde yaþattýlar.

 

Kimilerimiz içinde sen hiç doðma­dýn.

 

Onlar hep senden mahrum yaþa­dýlar.

 

Þol mâhiler ki deryâ içreydiler, deryâyý bilmediler.

 

Varlýðýnýn kaç bahara bedel oldu­ðunu bilmeyenler yokluðunun ýstýrabýný nasýl duysunlar Efendim?

 

Seni çok seviyoruz, seni çok öz­lüyoruz.

 

Bize kýrgýn mýsýn Efendim?

Link to comment
Share on other sites

Sultaným Efendim!

Güllerin kokusuyla, bülbüllerin ötüþüyle, güneþin sýcaðýyla, feleklerin dönüþüyle, bebeklerin aðlayýþýyla, Allah'ýn muttaki kullarýnýn yalvarýþýyla, en önemlisi kâinatýn sahibi olan Allah'ýn sana deðer veriþiyle...

Sana yakýþan öyle bir selâm olsun ki, âlemlerin Rabbinden baþlayarak meleklerin katýldýðý ve inananlara da emir buyurduðu bir selâmla selâmlýyorum seni Sultaným!

"Esselatü vesselâmü Aleyke Ya Resûlallah!"

"Esselatü vesselâmü Aleyke Ya Habiballah!"

"Esselatü vesselâmü Aleyke Ya Nebiyallah!"

Sultaným!

Asrý Saadetteki sahabelerin sana "anam babam feda olsun" buyur Ya Resûlallah diyebiliyorlardý.

Ancak ben yaþadýðým asrýn içerisinde, bunu diyemediðim için utanýyorum.

Sultaným!

Hani Ebrehe'nin Kâbe'yi yýkmaya gelen ordusunu yerle bir eden Ebâbil kuþlarýnýn attýklarý taþlar kadar da olamadýðýma utanýyorum.

Sultaným!

Hani zalim asrýmýzýn mazluma karþý tanklarla hücum eden kâfirin ordusu karþýsýnda, taþlarla savunmaya çalýþan gencin elindeki bir kuþ lastiðinin fýrlattýðý bir taþ olamadýðýma utanýyorum.

Sultaným!

Dedim ya ben bir taþ kadar bile deðilim...

Deðilim Efendim!

Sultaným!

Yalnýz seni sevdiðimi dile getirebilmek için, bir taþ kadar deðerim olmasa da, zulmün karþýsýnda duramasam da, haykýramasam da sessiz kalemimle yazýyorum ki;

"Seni Çok Seviyorum" sultaným!

Bu cesaretimi baðýþla, bu aciz halimle sana yazma cüreti gösterdiðim için baðýþla, ne olur, ne olur Efendim...

Sultaným!

Kalbimle inanýyorum ve þahadet ediyorum, cihana duyurmak istiyorum.

Sen Allah'ýn kulu ve elçisisin

Sen yeryüzüne gönderilmiþ bir Rahmetsin!

Sen bütün insanlarýn efendisi, benim biricik Peygamberimsin, þefaatçimsin.

Sultaným!

Sen Rabbimizin "Size kendi içinizden öyle bir Peygamber gelmiþtir ki, size aðýr gelen bir þey onu çok üzer, o size çok düþkündür, müminlere karþý çok þefkatli, çok merhametlidir" buyurduðu önderimsin... Sultaným!

Kâinat seninle aydýnlandý, insanlýk seninle insan oldu...

Sevgisiz gönüller seninle sevgi buldu, çiçekler bile kokusunu senden aldý.

Sen Efendim, taþtan daha katý kalblere

Rahmet oldun, nur oldun.

Seninle insanlýk hayat buldu...

Ebubekir seninle Ebu Bekir oldu.

Ömer seninle adaletli, Ömer oldu.

Osman, Ali hepsi seninle kiþiliklerini buldular, onlar seni sevdi, senden þeref buldular.

Sultaným!

Öyle bir emanetler ki, insana þahsiyet ve kiþilik kazandýracak, bütün maddi ve manevi putlarý kýracak, Allah'tan baþkasýna kul, köle olmayacak, bir davanýn sancaðýný göðüsleyemedim Musab gibi...

Öyle bir emanettir ki, kadýna verdiðin deðeri, temizliðe verdiðin deðeri, insanlar arasýnda ayrýmcýlýðý, ýrkçýlýðý, kavmiyetçiliðin yasak ettiðin, fakiri gözetlediðin, adalete verdiðin deðeri, müminlerin arasýndaki baðlarýnýn çözülmesi, komþu haklarýnýn gözetlendiði bir davanýn savunuculuðunu, hayata geçmesi için, bu tevhid inancýný yeryüzüne uygulayamadým diye utanýyorum Sultaným!

Hurma kütüðü kadar, bile, bu halime aðlayamadým...

Gül yüzüne nasýl bakacaðým, bilemiyorum, bilemiyorum...

Huzuru ilâhiyede cevap olarak "Ya Rabbi Resulullah'ýn emanetlerine sahip çýktým" nasýl diyeceðim...

Sultaným!

Sana lâyýk olamadýðým için affet beni Sultaným... Affet dedim ya ben bir taþ kadar bile deðilim!

Ama Efendim! Þunu da biliyorum Sen Allah'ýn Rahmet deryasýnda büyük Rahmet, ben ise o Rahmet deryasýna atýlan, aciz bir küçük taþým. Rahmetin ýslatýr belki beni de... Onun için sana bu mektubu yazdým.

Sultaným, Efendim, Peygamberim....

Deryanýn dibinden sana binlerce Selâm, binlerce Sâlat olsun... Dünyaya geliþinin, bana da Rahmet olabilmesi dileðimle...

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Neylesin

 

Seni gören âsık baska cemâli neylesin?

Dostluğuna eren sâdık, baska visâli neylesin?

Kulaklar duymussa sesin, duyar mı agyâr nefesin!

Gönüllere Sultan Sensin, gayri âmâli neylesin?

Agızlara serbet-seker, zikrinden var ise eser,

Sevgini tatmıssa eger, kaymagı-balı neylesin?

Gönül Seni sever ise, her emrine iver ise.

Varıp Sana yeter ise, izz ü kemâli neylesin?

Fakirler Seninle gani, âcizlerin tek güveni

Sevk ile ananlar Seni, derd ü melâli neylesin?

 

M.Fetullah Gülen

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

SALINCAK

 

 

I

 

Büyük bir oda. Bahçeye açýlan bir pencere

Ortada bir masa

Yanda bir kapý

Daha birkaç þey: Örneðin bir yunus balýðý camdan, bir heykel

Sabah. Duvarda gün tanrýlarý

Rezneler, sedef otlarý, küpe çiçekleri görünür pencereden

Görünür ama görünmez

Yani hiçbir þey yerinde deðil pek. Bugün ne?

 

Salý! O bile yerinde deðil

Bir bardak, bir sürahi yerinden edilmiþtir, nereye koysak

Nereye?

Bilmem!

Bir çýkrýk bir zaman dýþýný kolaçan eder þöyle

Ýyi. Biz buna bir durumun sýnýrsýz geliþimi diyoruz

Diyoruz; sanki o her þey kadar bir her þeyi getirir, yýðar

Çýkrýk

Bir su gürültüsü, bir pul koleksiyonu, bir duanýn yaratýlýþý duyulur bu ara

Duyulmaz ama duyulur

Baþlar çünkü onlar da; yani pul, su gürültüsü, dua

Baþlar bir insan gibi; süreyi, düzeni ölümü taþýmaya

 

Sabah. Duvarda gün tanrýlarý

Birinin süresiz terlik giyeceði tutmuþtur yukarý katta

Aþaðýda

Ýskemle gýcýrtýsý, ayak

Tütün kokusu, koku

Yaz kelebeði tadýnda bir soluma

Yer deðiþtirme, kýmýltý

Tekrar soluma

Kadýn

Sessizlik.

 

II

 

Gün ýþýr iyiden iyiye, odanýn orta yerinde bir kayalýk

Sarý bir kertenkele... onunla her þey bir iki sýçrar, durur

Baþkaldýrýr, düþer

Bir çorak baðýrýþý, bir taþýn ikiye bölünmesi iþitilir. Sonra?

Bir su arayýþý, bir bozgun... Biz buna benzer her þey diyoruz, her þey her þey

her þey

Çünkü o, kadýn

Uzanýr, saðar bir yokluðun içinden

Gene bir yokluðu saðlar, üþenmez

Bir gül çukuru tersine döner, bir alev kýyýsý doðurganlaþýr

Çýkar boþ kýyýlardan katýlaþmýþ akþamüstleri

Böler o bakýþlarý bir sarkaç gibi binlere

Ama bir zaman gibi deðil, bir sarkaç gibi böler

Yani olanlar olmuþtur bir kere

Bir kartal donakalmýþtýr sýcaktan. Bir U sesi duyulur

Yaratýlmaya uygun bir ses, U

Uzaða bakar kartal. O kadar bakar ki, bakmaz

Taþ kesilmiþtir taþ, boynu ileri düþmüþtür

Tanrým bize bir salýncak!

Çok çabuk geçmek için þu olup bitenleri

Bir daha, bir daha, bir daha

Unutmak unutmak unutmak

Tanrým!

Taþ kesilmemek için taþ

Bunu evrenin sonsuzluðu diye yorumlar varlýðý olmayan bir söz

 

Kadýnsa kýmýldamak ister, olmaz

Yer deðiþtirmek ister, olmaz

Solumak birdenbire

Gene olmaz

Olacak bir þey boþuna aranýr, boþuna boþuna boþuna

Bir kaya daha çatlar

Baþlar ufacýk taþlar yuvarlanmaya

Eser bir silinti, bir sisin daðýlýþýndaki öz

Çýkar o yunus balýðý, o heykel

Yaz kelebeði, kapý

Sonra?

 

III

 

Sonra ne? Sabah! Ýyi bir gün baþlar ne de olsa

Tepeden týrnaða beyazlar giyinmiþtir kadýn

Ne var ki bir kadýn gibi deðil, bir aþk, bir umut gibi deðil

Bir aralýk gibi durur dünyada

Ýþte bir soru!

Okurken elinde tuttuðu; okumaz, gene elinde tuttuðu

"Önce hep gece vardý" diyen bir kitapla

Biz buna bir sorunun sýnýrsýz gerilimi diyoruz

Diyoruz; çünkü o kadýn

Ne yapsa, neye uygulansa

Bir aralýktýr þimdi dünyada

Bir aralýk, bir aralýk!

Yýllanmýþ aðaç kabuklarýnda bir yara

Bir geçit, bir su akýntýsý, bir býçak izi

Ve batýk gemilerden þimdiye arta kalan

Bir batýþýn korkunç, ama hiç bitmeyecek izlenimi

Tanrým ona bir salýncak!

Bir gidip bir geliversin diye boþlukta

Umutla, erinçle, tutkuyla

Kendine kendine kendine katlanarak

Hani görmeden daha, bilmeden darýldýðý kendine

Tanrým

Ona bir salýncak!

Tam burda

Gözlüklü, kýþ akþamlarý yüzlü bir bahçývan

Sorar o sokak kedisinin dilindeki hýzla

Sorar o çiçekleri -bir çiçek olmayan yalnýz- sorar sorar sorar

Nereye kadar bilinmez

Hani bir sormasa... korkunç!

 

Hani bir çalgýcý vardý, baþýný çalgýsýna koymasa uyuyamaz

Sonra?

Sonra ne? Ýþte bir çamur gibi sývanmýþ odaya

Karanlýk bir kilisenin

Ýhtiyar zangoçunun aðzýyla

Günaydýn!

Ýyi bir gün baþlar ne de olsa

 

IV

 

Ýyi bir gün baþlar. Dünyadayýz artýk. Dünya!

Þu tatlý pencereniz. Sizin. Bunu anlamayacak ne var? Pencere

Tanýklýk ediyor iþte. Gün mavisi bir þey. Tanýklýk ediyor

Pek açýk deðil. Deðil de... Size. Tanýklýk ediyor bir de

Bunu evrenin sonsuzluðu diye yanýtlar varlýðý olmayan bir söz

Yok caným! kimsenin bir þey dediði yok, söylenmiþ bazý sözler yaþýyor, o kadar

Ýþte

Yaþamýþ bir kadýn yaþýyor orada

Yitmek, hani durmadan yitmek, ulaþmak bir aþkýnlýða

Var ya

Orada

Tek imge kayalardýr, iþte orada

Yaþar hiç konuþmadýklarýnýz, iþte orada

Dýþa vurmadýklarýnýz, þimdi orada

Her þey hep kayalardýr; otlar da böcekler de, sular da

Günler de, zamanlar da

-Görünen bir zamandýr çünkü orada-

Bir el yana düþmemiþ, kaldý ki birden havada

Deðilse bir hareket bu, yalnýz orada

Orada

Bir ayak boyu yerde, bir kadýn

Býrakýlmýþ gibi yýllarca

Tanrým ona bir salýncak!

Taþ kesilmesin diye taþ

Donakalmasýn diye boþlukta.

 

Hani o balýkçýlla yarýþan çaylaða

Kýrpýþan gözleriyle bakan gemici

Gibi

Baksýn o da görmeden

Ne çýkar ustaymýþ, erginmiþ uzaðý görmekte gözleri.

 

Tanrým size bir salýncak!

 

 

 

Edip Cansever

Link to comment
Share on other sites

Sabrinn sonu selâmet,

Sabir hayra alâmet.

Belâ sana kahretsin;

Sen belâya selâm et!

 

Felâh mi;, onda felâh,

Silâh mi, onda silâh.

Sen de kim oluyorsun?

Asil sabreden Allah.

 

Sabir, incecik sirat;

Murat içinde murat.

Sabir Hakka tevekkül.

Sabir hakka itimat.

 

Sabirla piser koruk,

Yerle bir olur doruk.

Sabir, sabir ve sabir,

iste Kur'anda buyruk!

 

Bir sir ki asikare,

Avci; yenik siikâre.

Yalniz, yalniz sabirda

Çaresizlige çare...

 

Necip fazil kisakürek

Link to comment
Share on other sites

Onu neler sevmedi, kimler sevmedi ki...

 

Onu her sey sevdi, her varlýk sevdi.

 

Ýste onu sevenlerin bazýlarý:

 

Bulutlar sevdi onu, güneþten koruyarak...

 

Aðaçlar sevdi onu, topraðý yarýp yerinden çýkarak...

 

Kurtlar sevdi onu, çobanlara rehber olarak...

 

Güvercinler sevdi onu, önünde yuva yaparak

 

Örümcekler sevdi onu, huzurunda að örerek...

 

Keçiler sevdi onu, sütsüz halde iken süt vererek...

 

Develer sevdi onu, görünce önünde çökerek...

 

Azgýn boðalar sevdi onu, karþýsýnda boyun bükerek...

 

Geyikler sevdi onu, verdiði sözde durarak...

 

Daðlar sevdi onu, heyecanýndan titreyip sallanarak...

 

Taþlar sevdi onu, avucuna girince “Allah Allah!” diyerek.

 

Toprak sevdi onu, ayaðýný vurunca baðrýndan su fýþkýrtarak...

 

Kuyular sevdi onu, kupkuru iken sularla çaðlayarak...

 

Aylar sevdi onu, bir iþareti ile iki parçaya ayrýlarak...

 

Güneþler sevdi onu, batmasýný geciktirerek...

 

Melekler de sevdi onu, savaþlarda yardým ederek...

 

Cinler sevdi onu, sesini duyunca hayran kalarak...

 

Ýnsanlar sevdi onu, sesini duyunca hayran kalarak...

 

Bebekler sevdi onu, can atarak, canlar vererek...

 

Ama asýl onu Rabbi seviyordu, ona “Habibim” dedi en çok sevdiðini ifade ederek...

 

Peygamberimizi sevmek, imandýr, ibadettir, Cennettir, huzurdur, mutluluktur.

 

Peygamberimizi sevmek hepimiz için en üstün sevinç ve neþedir, heyecandýr ve güzelliktir.

 

O olmasaydý, ne biz olurduk, ne dünya ve de evren.

 

Gerçek mü’min olmak onu sevmekten geçiyor. Allah’ý sevmenin ölçüsü de onun izinden yürümekten geçiyor.

 

Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, o bize sevgiyi, sevmeyi ve sevilmeyi öðretti.

 

Ve onu, canýmýzdan çok seviyoruz, sevmeliyiz.

 

 

mehmet paksu

Link to comment
Share on other sites

Selam

 

alemler Nurundan Yaratýlan

 

Selâm

 

Hatemu'l-Enbiya olan

 

 

 

Selâm

 

Gönüller Sultaný Peygamberim

 

 

 

Selam

 

Ahmed-i Mahmûd-Muhammed Mustafa Üzerine olsun...

 

Yanýnda olmak, devrinde yaþamak,

 

Gül devrinde, yanýnda olmak isterdim.

 

Ne çölde bir kum tanesi, ne kabzada gümüþ,

 

Ne devrinde bir taþ,

 

Ne baktýðý hâlde seni göremeyen bir baþ.

 

Hayýr... Hayýr Ya Resûlallah,

 

Ayaðýnda toz deðil,

 

Yanýnda davanda olmak isterdim.

 

Miraçtan döndüðünde sana inanan

 

Sýddýk.

 

Heybetiyle Þehadete gelen, Ömer,

 

Uhut'ta Hamza olmak isterdim.

 

Ali olmak isterdim Hicret'te.

 

Ölümü göze alýp yerine uzanan

 

Göz yaþlarýný sildiðin Fâtýma,

 

Açlýktan taþ baðladýðýnda vücuduna,

 

Sana sofra açan kardeþ olmak isterdim.

 

Muaz olmak...

 

"Sana inanýyor seni seviyoruz,

 

Allah'ýn izniyle emret bize,

 

Emret'te bizler, denizlere yürüyelim."

 

Diyen, Saad b. Muaz olmak isterdim.

 

Seni gören bir kul deðil,

 

Yüreðinde coþkusuyla imanýn,

 

Davanda ben de varým diyen,

 

Akabe'ye ilk gelen Ashab olmak isterdim.

 

Hayýr... Hayýr, toz deðil Ey Nebi

 

Taif'te bir dev olmak isterdim.

 

Deðmesin diye sana taþlar.

 

Daðlar devrilmeyi beklediðinde

 

"Affeyle Allah'ým" diyen duaný duymak

 

isterdim.

 

Hoþ görebilmeyi,

 

Tebessümü senden öðrenmeyi,

 

Mescitte seni özlemeyi,

 

 

 

"Anam-Babam Sana Feda olsun"

 

Vazgeçeriz senin için her þeyden

 

Diyenler gibi, huzurunda öðrenci olmayý,

 

Dinlemeyi, eðitmeyi, öðretebilmeyi,

 

Öðretmeliði senden öðrenmek isterdim.

 

Hamd olsun, çaðlarýn ve zamanýn sahibine

 

Yine; Uhut'ta, Hendek'te, yine Bedirlerdeyiz.

 

Evlerimize girdi Müþrikler;

 

Kara kutulardan vuruyor sinsice

 

Muhammed'ül-Emin diyorlardý,

 

Müþrikler de biliyorlardý, görmüþlerdi seni.

 

Gururlarý, þirk girdabýna düþürmüþtü bir kere

 

Tutamadýlar ellerinden, ey sevgili.

 

Seni bilmek deðil sadece, yolunda yürüyen olmak isterdim.

 

Güllere dokunan deðil sadece, kokusuyla yanmak isterdim.

 

Yine ayný gurura yenik düþüyor nefisler

 

Güllerin dikenlerine bakýyor,

 

Hayatýn hep dikenlerine takýlýyoruz.

 

Putlarýmýz öylesine çoðaldý ki þimdi

 

Çaðdaþlýk gururuyla yaþýyoruz sanki cehalet devri.

 

Hýrs- Öfke- Nefret ve Zulüm

 

Bir mirasyedi gibi tüketti insanlýðý ve dünyayý.

 

Hep söylemlerde insan haklarý, hoþgörü ve anlayýþ

 

Çözemedi çaðdaþlýk, hiçbir problemi sensiz.

 

Güldeki koku, Lütuf, Rahmet,Rahman ve Rahim ne demek

 

Ýman ne demek.

 

Ýnsanlýk; Erdemi, Sevgiyi, Sevginin Kaynaðýný arýyor.

 

Fikirler arayýþ içinde, akýllar þaþkýn.

 

Ey alemlere rahmet gelen sevgili,

 

Sana muhtaç insanlýk.

 

Ruhlarýmýz seni arýyor, özlerken seni derinden.

 

Nefislerimiz girdaba döndü, ateþler çekiyor.

 

Daðlar utanýyor yaptýklarýmýzdan

 

Devriliverecek üzerlerimize.

 

Ya Resûlallah...

 

Taif'teki duaný bir daha, bir daha söyle

 

Hürmetine yaðsýn, hidayet nurlarý gönüllerimize

 

Öðrenecek bir gün, öðrenmeye muhtaç cihan.

 

Erdemine muhtaç Ey Nebî...

 

Rabbim'in ikramýyla

 

Gönüllere gülleri, Muhammed'ül-Emin dikermiþ.

 

Ýnsan kendin, kendini bildin mi bir kere,

 

Kuldan Mevlasýna yol var gidene

 

O yollarda gerek yolcuya ýþýk

 

Hakikat deryasýnda

 

Hakka yakîn olmak isteyen aþýk,

 

Mürþid-i Kamil olan Peygamberi bulmalý derim.

 

Biliriz ýrmaða katýlmadan deryaya ulaþýlmaz.

 

Düþmeden enâniyete, "damlayým ben de" diye,

 

Vadilerde kuruyan dereler gibi deðil,

 

Sevgi ýrmaðýna katýlýp, deryaya eriþmek.

 

Görünen her karanlýða, seninle ýþýk olmak isterdim.

 

Þimdi Akabelere hazýr gençlerimiz var

 

Deðil artýk öyle. Gel Ey Nebi demek nafile

 

Yöneldik hakkýn yoluna, yolundur hedefimiz.

 

Kayboluruz sensizlikte

 

Nazar eyle, Nur ol gönüllerimize

 

Bir haber gönder nesebin seyyidlerle,

 

Akabelerde buluþmak isteriz.

 

Ey Alemlere Rahmet olan Sevgili

 

Al yine ellerimiz ellerine,

 

Bedir'de eylediðin duayý, bir de bizim için söyle...

 

Seni model olmayý, sünnetine sarýlmayý, imaný yaþamayý

 

Allah'a kul olmayý...

 

Ya Rab nasib eyle, secdelerde gör bizi, gençlerimizle

 

Ashab olamayýz, zaman geri dönmez ki,

 

Misafiriz burada, rüyalarda görüþmek,

 

Asýl vatan ora, orada buluþmak

 

Ölüm dedikleri, dosta kavuþmak

 

Korkmadan severek ölebilmek derim.

 

Buyurmuþsun,

 

"Yýllar sonra beni görmediði halde

 

Beni çok seven gençler olacak,

 

Onlarý görmeyi ne çok isterdim."

 

Keþkeþan'da bir yýldýz da ben

 

O gençlerden biri de ben olmak isterdim.

 

 

gülsen töngemen

Link to comment
Share on other sites

 • 1 month later...

Ey Nebi

 

Seni ariyorum ey nebi, gece olunca,

Sensiz yapamiyorum ey nebi, al beni neolur yanina,

Her animda, hayalimde sen varsin,

bu gönül senin sevgine muhtacken,

sensiz bu dünyayi napsin…

 

Gözlerimde senin hayalin var,

Icimde senin o kutlu sevgin,

Seni sensiz sevmeyi ögrendik biz ey nebi

Senin sevginsin yasamayi ögrenmek istemiyoruz ey nebi…

 

Pinar

Link to comment
Share on other sites

Oldugun yerde say…

 

Insanlik insanligindan cikmis, sen oldugun yerde say…

Sevenlerin arasina kara kediler girmis, sen oldugun yerde say…

 

Ahlaksizlik son haddinde, sen oldugun yerde say…

Degerlerini yitirmekdesin, sen oldugun yerde say…

 

Gözünü dünya sevgisi bürümüs, sen oldugun yerde say…

Ölümün varligindan haberin yok, sen oldugun yerde say…

 

Filistin, irak, göz yaslarina bogulurken, sen oldugun yerde say...

Amerika, fransa, degerleri calarken, sen oldugun yerde say...

 

tomurcuk

Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

 

Sizin hiç dostunuz oldumu, en kötü anýnýzda hemen yanýnýzda olan?

Sizin hiç dostunuz oldumu, sevmeyi ve sevilmeyi ondan öðrendiðiniz?

Sizin hiç dostunuz oldumu, siz aðladýðýnýzda sizinle birlikte aðlayan?

Sizin hiç dostunuz oldumu, siz güldüðünüzde sizinle birlikte gülen?

 

 

 

Sizin hiç dostunuz oldumu, kendi derdinizi dert bilen,

Sizin hiç dostunuz oldumu, kendi canýný dahi feda edebilen.

Benim oldu dostlar...

 

Onsuz gecen günlerimde, yanlýzlýðýn ne demek olduðunu anlýyorum.

Onsuz sevginin, çok soðuk olduðunu biliyor ve hissediyorum.

Ben sevilmeyi sevmeyi ondan öðrendim,

ben dostluðu onda gördüm,

ben DOST dedim O ise DOSTUM dedi.

 

Böyle bir dostunuz sizinde oldumu dostlar?

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
 • Create New...