Jump to content
Qries Qries Qries Qries Qries Qries

Recommended Posts

SEBEB-Ý TELÝF

 

Baþkalarýnýn aþkýyla baþlýyor hayatýmýz

yaprakla yaðmurun aþký meselâ

kim olsa serpilen coþturuyor bizi

imreniyoruz baþkalarýnýn mahvýna. Yaðmur mahvoluyor çarparak

Kendini parçalýyor mâþukunun açýlan kývrýmýnda

yaprak dirimle irkiliyor nazlý ve maðrur

silkiniyor vuran her damlayla.

 

Baþkalarýnýn aþkýyla baþlýyor hayatýmýz

bakýp baþkasýnýn baþkayla kurduðu baðlantýya

aþka dair diyoruz ilk aný bu olmalý

ilk önce damarlarýmýzda duyuyoruz çaðýltýsýný

uzak iklimlerin

kokusu gitmediðimiz þehirlerin önceden

bir baþ dönmesiyle kabarýyor hafýzamýzda

sonra ayrýlýklar düþüne dalýyoruz:

Bize ait olan ne kadar uzakta!

 

Baþkalarýnýn aþkýyla baþlýyor hayatýmýz

baþkalarýnýn düþünceleriyle deðil.

"Üstümde yýldýzlý gök" demiþti Königsberg'li

"içerimde ahlâk yasasý".

Yasa mý? Kimin için? Neyi berkitir yasa?

Ýster gözünü oðuþtur, istersen tetiði çek

idam mangasýndasýn içinde yasa varsa.

Girmem, girmedim mangalara

Yer etmedi adalet duygusu

içimde benim

çünkü ben

ömrümce adle boyun eðdim.

Yýldýzlý gökten bana soracak olursanýz

kösnüdüm ona karþý

onu hep altýmda istedim.

 

Baþkalarýnýn aþkýyla baþlýyor hayatýmýz

ve devam ediyor baþkalarýnýn hýnçlarýyla

düþmaný gösteriyorlar, ona saldýrýyoruz

siz gidin artýk

düþman daðýldý dedikleri bir anda

anlaþýlýyor

baþtan beri bütün yenik düþenlerle

ayný kýþlaktaymýþýz

incecik yas dumaný herkese ulaþýyor

sevinç günlerine hürya doluþtuðumuzda

tek baþýnayýz.

 

Diyorum hepimizin bir gizli adý olsa gerek

belki çocuk ve ihtiyar, belki kadýn ve erkek

hepimiz, herbirimiz gizli bir isimle adaþýz

yoksa þimdiye kadar hesaplarýn tutmasý lâzýmdý

hayatýmýza kendi adýmýzla baþlardýk

bilmediðimiz bu isim, hesaptaki bu açýk

belki dilimi çözer, aþkýmý baþlatýrým

aþk yazýlmamýþ olsa bile adýmýn üzerine

adýmý aþkýn üstüne kendim yazarým.

 

 

Ismet Özel

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 337
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

bak beyim, sana iki çift lafým var.

 

bak beyim, sana iki çift lafým var. koskoca adamsýn. paran var, pulun var, her þeyin var. binlerce kiþi çalýþýyor emrinde. yakýþýr mý sana ekmekle oynamak? yakýþýr mý bunca günahsýzý, çoluðu çocuðu karda kýþta sokaða atmak, aç býrakmak? ama nasýl yakýþmaz. sen deðil misin öz kýzýna bile acýmayan, bir damlacýk saadeti çok gören. anlamýyor musun beyim, bu çocuklar birbirini seviyor.

ama ben boþuna konuþuyorum. sevgiyi tanýmayan adama sevgiyi anlatmaya çalýþýyorum. sen büyük patron, milyarder, para babasý, fabrikalar sahibi saim bey. sen mi büyüksün? hayýr ben büyüðüm, ben, yaþar usta! sen benim yanýmda bir hiçsin, anlýyor musun, bir hiç! gözümde pul kadar bile deðerin yok!

 

ama þunu iyi bil, ne oðluma ne de gelinime hiç bir þey yapamayacaksýn. yýkamayacaksýn, daðýtamayacaksýn, maðlup edemeyeceksin bizi! çünkü biz birbirimize parayla pulla deðil, sevgiyle baðlýyýz. bizler birbirimizi seviyoruz. biz bir aileyiz. biz güzel bir aileyiz. bunu yýkmaya senin gücün yeter mi sanýyorsun?

 

dokunma artýk aileme! dokunma çocuklarýma! dokunma oðluma! dokunma gelinime! eðer onlarýn kýlýna zarar gelirse ben, ömründe bir karýncayý bile incitmemiþ olan ben, yaþar usta, hiç düþünmeden çeker vururum seni! anlýyor musun? vururum! vururum ve dönüp arkama bakmam bile.

 

 

"bizim aile filminde munir ozkulun canlandýrdýgý yasar usta dan"

Link to comment
Share on other sites

Vatan uðrunada can veren, vatan için yardan geçen, toprak üzerinde kanlar içinde yatan, bizim þehitlerimizdir ey insan.

 

Kolaymýydý yardan, anadan babadan geçmek, kolaymýydý gecenin sifiri karanlýðýnda nöbet tutmak, kolaymýdý kar kýþ demeden düþman yolunda iz tutmak.

 

Ey Þehit kokulu kardeþlerim, siz cennet yolunun en güzel yolcularýsýnýz, siz yaradan uðrunda can veren Þehi-di Kamilsiniz.

 

Varsýn sizi topraðýn altýna gömsünler, bilmezdi onlar, þehitler ölmez vatan bölünmez. Kahredeçektir onlarý yüce yaradan, siz hiç canýnýzý sýkmayýn, Vatan size siz ise Allah´a emanetsiniz.

 

Makamýnýz mübarek olsun...

 

 

Pýnar

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Etme

 

Duydum ki bizi býrakmaya azmediyorsun etme

Baþka bir yar baþka bir dosta meylediyorsun etme

 

Sen yadeller dünyasýnda ne arýyorsun yabancý

Hangi hasta gönüllüyü kasdediyorsun etme

 

Çalma bizi bizden bizi gitme o ellere doðru

Çalýnmýþ baþkalarýna nazar ediyorsun etme

 

Ey ay felek harab olmuþ alt üst olmuþ senin için

Bizi öyle harab öyle alt üst ediyorsun etme

 

Ey makamý var ve yokun üzerinde olan kiþi

Sen varlýk sahasýný öyle terk ediyorsun etme

 

Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan

Ayýn da evini yýkmayý kastediyorsun etme

 

Bizim dudaðýmýz kurur sen kuruyacak olsan

Gözlerimizi öyle yaþ dolu ediyorsun etme

 

Aþýklarla baþa çýkacak gücün yoksa eðer

Aþka öyleyse ne diye hayret ediyorsun etme

 

Ey cennetin cehennemin elinde olduðu kiþi

Bize cenneti öyle cehennem ediyorsun etme

 

Þekerliðinin içinde zehir zarar vermez bize

O zehiri o þekerle sen bir ediyorsun etme

 

Bizi sevindiriyorsun huzurumuz kaçar öyle

Huzurumu bozuyorsun sen mavediyorsun etme

 

Harama bulaþan gözüm güzelliðinin hýrsýzý

Ey hýrsýzlýða da deðen hýrsýzlýk ediyorsun etme

 

Ýsyan et ey arkadaþým söz söyleyecek an deðil

aþkýn baygýnlýðýyla ne meþk ediyorsun etme

 

 

Mevlana Celaleddin Rumi

Link to comment
Share on other sites

Kiymet..

 

Yalanmis Meger..

 

Yasamak dedigin nedir be gülüm??

 

su misali akip giden

 

acilarla, mutluluklarla, hayallerle doludur..ama kiymet bilinmeyen..

 

calisir cabalarsin be gülüm, didinir ugrasirsin, ama sonunda sen suclu cikar degersiz olursun be can..

 

hayat dedigin hepmi böyle? hepmi nankör..

 

fedakarlik eder durursun be gülüm, ama kiymetin bilinmez..

 

yalan dünya dedikleri bu olsa gerek, yalan insanlar, yalan sevdalar, yalan sözler, yalan vaadler..

 

aldirma gülüm, insan herseye alisir, aldirma, aglama, üzülme, degmez be gülüm..

 

cünki hic bir zaman kiymetin bilinmez..

 

kiymet bilenlere ne mutlu..

 

songül

Link to comment
Share on other sites

:masa: Songül abla, cok güzel :daumhoch:

 

Bendende size bi siir:

 

Ey zaman!

 

Nasilda hemen akip gidersin,

arkani dönmeden göc edersin.

Senin gelmeni bekleriz,

gittigindede geri dönmeni isteriz.

Ne yazik ki öyle degilsin.

Sende bir fanisin, buda bilinsin.

Cünkü bunca zaman gecti,

Hz. Ademden bu zamana herkes göc etti.

Bizlerde burda ebedi kalacagimizi sanmiyalim,

Ebedi ülkemizi kum saatimiz bittiginde insaallah bulalim.

 

Gercek gaye budur iste, ey zaman!

Sen bir aynasin solu gecmis,

sag tarafinlada geleceksin.

Bir gün aynanin her tarafi yasanmis olacak,

Ozamanda ecel kapimizi calacak.

Ey zaman iste sen böylesin..

Bizi aldatip baska lüzumsuz islerle üzmeyesin,

Cünkü biz bir davaya adamisiz hayatimizi..

Rabbim son nefese kadar ihlasli eylesin davamizi!!!

 

Amin...

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Sustum,

 

Ben susdukca yüreðim konuþtu…

 

Sustum,

 

Ben susdukca kalbim coþtu…

 

Susma ey gönlüm, coþ ey kalbim.

 

Özlem, hasret ve ayrýlýksýn sen…

 

Kimden ayrýlýk ?

 

Ayýrma bizi Ey Allah´ým, ayýrma bizi Ey bicarelerin tek caresi.

 

Sensiz neyleyim ? Baþýmý alýp sensiz nereye gideyim ?

 

Sevdam Sen ol, aþkým Sen…

 

Sen varsan herþey vardýr, yoksan hiç birþey yoktur.

 

Sensiz olmaz, olamaz. Sensiz adým atýlmaz. Nefes dahi alýnmaz…

 

Sen varsan biz varýz, yoksan biz yokuz.

 

Bizi sensiz býrakma, EY ALLAH`IM

 

 

Pýnar

Link to comment
Share on other sites

Ýnþirah Duasý

 

Ey Yalnýzlarýn, Kendi Baþýna Kalmýþlarýn Arkadaþý,

Ey Mutsuzluða Düþmüþlerin Yardýmcýsý,

Ey Yoksullarýn Zenginliði,

Ey Zayýflarýn Gücü,

Ey Fakirlerin Hazinesi,

Gariplerin sýðýnaðý,

Ey Tek Güç Ve Kudret Sahibi,

Ey Ýhsanýyla Tanýnan Keremi Sonsuz Rabbim,

Efendimiz Ve Yakýnlarý Hürmetine Sýkýntýlarýmý Gider.

 

Ey Rabbim

Sen Sýkýntýlarýma Karþý Hazýrlýðým,

Musibetim Anýmda Ümidim,

Yalnýzlýðýmda Arkadaþýmsýn

Gurbetimde Dostum,

Kederli Anýmda Beni Ferahlatansýn.

Ýhtiyacým Anýnda Yardýmýma Koþan,

Zor Anlarýmda Sýðýnaðýmsýn.

Beni Korkularýn Karanlýðýndan Kurtaran Aydýnlýðýmsýn.

Ey Rabbim Sen Þaþkýnlýðýmda Bana Yol Gösterensin

Biliyorum Rabbim Sen Günahlarýmý Baðýþlayan

Ayýplarýmý Örten, Sýkýntýlarýmdan Kurtaran

Kalbimi Sevginle Süsleyensin.

Sen Kalbimin Hem Tabibi Hem Sevgilisisin.

Sen Ki Þaþkýnlara Yol Gösteriri

Muhtaçlara Yardým Eder

Korunmak Ýsteyenleri Korursun.

 

ALLAH’ým , Ben Senin Kulunum

Kulunun Çocuðuyum.

Görüyorsun ki Rabbim Sýkýntýlýyým.

Bildirdiðin Ve Gizlediðin Tüm Ýsimlerini

Ve Kur-An’ý Kerim’i Kalbimin Baharý

Gönlümün Nuru , Sýkýntýlarýmýn Ýlacý Yap.

Ruhum Susamýþ Suya , Kalbim özler seni

Gözlerimi Senin Sevdiðin Þeylere Çevirdim

Kulaklarýmý Seni Çaðýranýn Ülkesine Býraktým

Ve Susayan Bir Toprak Gibi Bitkin Kaldým

Kalbimi Senin Yoluna Koydum

Ve Ellerimi Senin Dergahýna Açtým

Bundan Sonra Da Sana Gelecek

Senden Ýsteyeceðim

Güneþ Ve Ay Senin Nurundan Almýþ Nasibini

Güneþ Senin Sevginden Böyle Ateþ

Ay Böylesine Mahzun

Irmaklar Senin Hasretinden Böyle Çaðlar

Deniz Bu Ayrýlýktan Böyle Deli Böyle Dalgalý

Hep Hüzünlü Hep Aðlamaklý

Kuþlarýn Ümidi Sen

Bitkilerin neþesi

Çiçeklerin Rengi Sen

Ve Ýnsanlarýn Hiç Bitmeyen Duasý Sen

Mevla’m Bizi Biran Olsun terk etme

Sevgin Ýçimizde Hep Uyanýk Kalsýn

Yolun Rasul’ün Yolu Olunca Ondan Baþka Kime Bel Baðlayayým

Rabbim ALLAH’týr Benim

Nurum Ve Kurtuluþum Ondan Gelecek

Öyleyse o’nu Býrakýp Kime Gideyim

Günahla Örtülmüþ Varlýðým Ýçinde

Bir o’nun Özlemidir Beni Yaþatan

Þefaatim o’nun Dilindeyken

o’nu Býrakýp Kimi Dinleyeyim

Mevla’m

Beni Kendine Dost Seçinceye Kadar Yaþat

Ve Aþkýnla Yandýðým Biranda Al Canýmý

Al Ki... Ölüm!!! Aþkýmýn Adý Olsun.

 

Ey Rabbim, Ben Ki Günahý Sevabýndan Çok

Aklý Dünyaya Takýlmýþ

Kalbi Fani Þeylere Anmýþ Bir Zavallýyým

Ama Sen Öyle Nur Öyle Rahmansýn

Öyle Güzelsin Ki

Ne Olur Rabbim Senden Uzak Kalan

Þu Kulunu Kendine Yakýnlaþtýr

Ýmanýnla Dirilt.

Ey Sevdiklerini Sevindirmekten Hoþlanan Rabbim

Sana Açýlan Ellerimi Geri Çevirme

Kalbime Aþkýnla Tecelli Et Ki

Senden Baþka Hiçbir þey Kalmasýn O Kalpte

Senden Baþka Hiçbir þeyi Olmayacak Kadar Zengin Eyle Beni

Her þey de Seni Anmayý

Her þey de Seni Görmeyi Nasip Eyle.

Bana Ýsimlerinle Güç Ver Ey Rabbim

O Ýsimlerin Ki Kalplerin Nuru

Hiçbir þeyi Olmayanlarýn gururudur.

Ey Rabbim Bize Ýsimlerinin Hakikatini Göster.

Bizi Sensiz Bir An Bile Yaþatma.

 

 

ALLAH’ým SANA MERYEM ÝN TEMÝZLÝÐÝ ÝLE GELMEK ÝSTÝYORUM

Günahlarla Kirlenmeme Ýzin Verme.

Sana Musa’nýn Duasý Ýle Geliyorum

Þeytana Uymam Ýçin Peþimden Koþanlardan Beni Kurtar.

Ýsmail’in Tevekkülü Ýle Boynumu Büküyorum.

Beni Ve Soyumu Sana Kul Olarak Yaþat.

Sana Ýsa’nýn Ruhu Ýle Geliyorum.

Beni Katýna Almaný Diliyorum.

Sana Yunus’un Duasý Ýle Yalvarýyorum.

Beni Yutan Nefsimin Karanlýklarýndan Kurtarmaný Bekliyorum.

Rabbim, Sana Yusuf’un Gömleði Ýle Geliyorum.

Beni Düþtüðüm Ümitsizlik Kuyusundan Çýkarmaný Diliyorum.

Sana Muhammed Mustafa’nýn Kulluðu Ýle Geliyorum.

Beni Miraca Çýkarmaný Bütün Sýkýntýlarýmý Gidermeni Diliyorum…

 

 

Dursun Ali Erzincanli

Link to comment
Share on other sites

Dostlar beni hatirlasin

 

Ben giderim adim kalir

Dostlar beni hatirlasin

Dügün olur bayram gelir

Dostlar beni hatirlasin

 

Can kafeste durmaz uçar

Dünya bir han konan göçer

Ay dolanir yillar geçer

Dostlar beni hatirlasin

 

Ne gelsemdi ne giderdim

Günden güne artti derdim

Garip kalir yerim yurdum

Dostlar beni hatirlasin

 

Açar solar türlü çiçek

Kimler gülmüs kim gülecek

Murat yalan ölüm gerçek

Dostlar beni hatirlasin

 

Gün ikindi aksam olur

Görki basa neler gelir

Veysel gider adi kalir

Dostlar beni hatirlasin

 

Asik Veysel

Link to comment
Share on other sites

Gecenin matemi (sin)

 

Efkarlýyým yine gecenin mateminde…

Gökyüzünü seyre dalarým, bin bir çeþit yýldýzlara bakarým…

Yýldýzlarý seyretmeye baþlarým, gecenin mateminde…

 

Gecemin yýldýzýný seçerim… Parlak, ýþýl ýþýl…

Gözlerim kamaþýr ve ben gözlerimi kýsarým…

Seninle birlikte yýldýzýmý seyrediyorum, gecenin mateminde…

 

Ah þu yýldýzlar yok mu, ruhumu gecenin matemine bürüdü…

Yýldýzlar yok mu, beni, sevdiðime götürdü…

Gecemin Matemi Sensin, ey benim biricik yýldýzým…

 

pinar

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Sadece bir adým kaldý...

 

Sana yaklaþmak için sadece bir adým kaldý,

Gözlerim, sadece bir yere daldý,

Kalbim, bir tek þey için atmaya baþladý,

Sadece bir adým kaldý…

 

Hayallerim sadece bir tek þey için kuruldu,

Ellerim o bir tek þeye uzandý,

Duyduðum bir tek þey vardý,

Sadece bir adým kaldý…

 

Pýnar

 

Link to comment
Share on other sites

Sen hiç boþ kaðýt üzerine yazý yazmayý dinedin mi ?

Kâlemin göz yaþýn, kaðýdýn ise yüreðin oldu mu hiç ?

 

Yazmak isteyipte yazamadýðýn oldu mu ?

Yazýp yazýp tekrar baþtan aldýðýn oldu mu peki ?

 

Ne yazdýn; Aþkýný ? Sevdaný ? Hasretini ? özlemini ? Ya da Nefretini ?

Yazýlmasý gereken neydi ?

 

Yaz sevdiðim sende yaz, mürekkebin sen ol, ve yaz…

Yazarken ince çizgiyi gözden kaçýrma…

 

Yazýlana deðil sen yazdirana gönül ver…

Yaz durma sende yaz…

 

Yazmanýn ne olduðunu seni sevdikten sonra anladým…

Seven yazarmýþ, sevilen yazdýrýrmýþ meðer bunu geç anladým…

 

Ben yazmayý sende öðrendim…

Ben yazmayý sende buldum…

Ben yazdým, sen okudun…

 

 

Pinar

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

HÜSRAN

 

Ben böyle bakýp durmayacaktým, dili baðlý,

Ýslâmý uyandýrmak için haykýracaktým.

Gür hisli, gür imanlý beyinler, coþar ancak,

Ben zaten uzun boylu düþünmekten uzaktým?

Haykýr! Kime, lâkin? Hani sâhipleri yurdun?

Ellerdi yatanlar, saða baktým, sola baktým;

Feryâdýmý artýk boðarak, na'þýný, tuttum,

Bin parça edip þi'rime gömdüm de býraktým.

Seller gibi vâdîyi enînim saracakken,

Hiç çaðlamadan, gizli inen yaþ gibi aktým.

Yoktur elemimden þu saðýr kubbede bir iz;

Ýnler "Safahât"ýmdaki husran bile sessiz..

 

Mehmet Akif Ersoy

Link to comment
Share on other sites

Ayrýlýðýn acýsý

 

Ayrýlýk, beni sevdiðimden ayýrma… Biliyor musun sen ayrýlýk, ayrýlýðýn acýsýný….Yanýbaþýndayken bir anda uzaklaþmak, iþte ayrýlýk sen bilemezsin ayrýlýðýn acýsýný…

 

Severken insan ayrýlýðý hiç aklýna getirmez, sevdiðini ayrýlýða vermek istemez…Acýdýr severken ayrýlmak…

 

Ayrýlýðýn tarifi imkansiz, ne söz ne hal anlatýr… ayrýlýðý sadece kalp anlatýr…

 

Ah be ayrýlýk, yüreðimi parcalarsýn. Içimi sýzlatýrsýn sevdiðimi onsuz anarken, ah ayrýlýk ah…Sen cok yamansýn…

 

Sevdamýn adýný ben ayrýlýk koydum, severken ayrýldýðým için...

 

Ayrýlýðýn `a`sýna aðlýyorum ben þimdi… Aðlýyorum ve ayrýlýyorum…

 

Ayrýlýk, sen bilirmisin ayrýlýðýn acýsýný ?

 

 

 

Pinar

Link to comment
Share on other sites

Yeryüzünde yalnýz benim serseri,

Yeryüzünde yalnýz ben derbederim.

Herkesin dünyada varsa bir yeri,

Ben de bütün dünya benimdir derim.

 

Yýllarca gezdirdim hoyrat baþýmý,

Aradým bir ömür, arkadaþýmý.

Ölsem dikecek yok mezar taþýmý;

Halime ben bile lanet ederim.

 

Gönlüm ne dertlidir, ne de bahtiyar;

Ne kendisine yâr, ne kimseye yâr,

Bir rüya uðrunda ben diyâr diyâr,

Gölgemin peþinden yürür giderim...

 

Necip Fazil Kisakürek

Link to comment
Share on other sites

YÜZÜ GÜLSÜN

 

Yüzü gülsün feleðin

Madeni ihsan geliyor

Þu karanlýklara

Hurþidi dýrahþan geliyor

Müjde uþþaka ki

Can verdiði canan geliyor

Ölü dünyaya Muhammed gibi

Bir can geliyor

Hazret-i Peygamber-i ziþan geliyor

Gül-i gül-zarý risalet

Þeb-i hüban geliyor

Müjde müjde ey rýza

Rahmeti Rahman geliyor

Geliyor beklenen

Ekmel-i insan geliyor

 

 

Nurullah Genc

Link to comment
Share on other sites

Kiþinin kendine ettiðini

Edemez kiþiye hiçbir fani

Bu kahpe hýrsý,ne kýskanç kini, ne þarap

Nede haþhaþ edemez..

Kiþinin kendine ettiðini Tayfun, boran

Dað , taþ edemez.

 

Hz.Mevlana

Link to comment
Share on other sites

Mirac

 

Gözleri göðü tutan bir ýþýk:

Gülüyor, göklerde kaný kaynaþýk...

Feza süzülüyor kirpiklerinden.

Baþýnda bir bulut... Sâhi"!

Yürür, durur, gider, bekler

Bulut deðil, yâ Ýlâhî!

Taç tutuyor O'na gökler...

Ve fikir, dipsiz fikir, ebedilik süresi...

Kum tanesinden küçük, bastýðý arz küresi...

Kur'an esrar oluðu

Sonsuzluðun soluðu

Ýsrâ... gece gitmek... Kur'an'da ismi

Bir yolculuk... Ýsrâ

Zamandan mekandan âzattýr cismi

Ýlahî ibrâ...

Seven, sevilenle buluþmak diler;

En mahrem meclis...

"Geceleyin beni alýp gittiler."

Ne güzel hadis!..

Çýktý, çýktý.. henk âhenk merdiven...

Her katta bir iþ...

Döndürüp yýldýzlar üstünde düven

Kat kat yükseliþ...

O eriþti, nasýl eriþsin tabir?..

Had ötesi had...

Bir O, tek kul, bir de sayý üstü BÝR

Allah ki, Ehad...

Yollarý göklere baðlayan perçin

Ýnsanlýðý Resulden gayrý kimse güdemez

Mukaddes parmak göðe doðru...

Ve ay iki þak;

Vurduðu granit kaya, külden daha yumuþak.

Çukurlarda su kaynar, O'nun oku deðince;

Yemek tükenmez olur, O 'Bismillah' deyince.

Mucize o iþtir ki, bitirilmez saymakla;

Sen bir kafes geçir de þu kâr ýþýklý akla;

Gel karanlýkta gör, nur gibi, nur gibi duru,

'Olur'daki 'olmaz'la, 'olmaz'daki 'olur'u!

Her þey mucize O'nda çehre, kaþ, göz ve kirpik;

Yere düþmeyen dua, fezayý saran iplik!

Kurtuluþ mührü ayak, Kur'an'a mecrâ aðýz...

O ki, âlem o yüzden; O ki, o yüzden varýz!..

Asiller içinde asil soy;

Ýbrahim Resûle varan boy...

Ne zayýf, ne toplu, tam nisbet...

Ortayken uzuna yakýn boy...

Benzi mi hem beyaz, hem esmer...

Saçýndan siyahlýk nur emer

Dudaklar bir þiir, kývrýmdan;

Burnundan çok hafif bir kemer.

Ya gözler?.. Madeni siyahýn;

Sakalsa, bestesi gümrahýn.

Düþün ki ilâhi aþka denk

Çizdiði o çehre Allah'ýn

Diþleri yontulmuþ âhenkten;

Diþ diþ nur, diþ diþ nur, hevenkten,

Ne desin çizgiler ve renkler?..

O bir ruh, çizgiden ve renkten...

Teninin ipekti dokusu;

Yoktu hiç buruþmak korkusu

Elleri deðdiði her yerde

Kalýrdý günlerce kokusu.

O'dur konuþan O'dur!

Neylesin hitâbelere?

Çit yok yerde ve gökte;

Ýçte, sessiz cezbeler

Baþlarýnda bir kuþ var

Tavrýnda sahabeler

O kuþ ürkmesin diye

Durmuþ kalpte darbeler.

Dönmeye baþlayalý zaman dedikleri çark;

Gökyüzü ve yeryüzü, þimâl, cenup, garp ve þark,

Görmedi, görmeyecek o söz mucizesini

Batan bir güneþ rengi hâlelenmiþ sesini,

Allah Resûlü yüz bin sahabiye hitapta...

Çizgi çizgi toplamlar... Ýslâm büyük hesapta...

O, bir kum tanesine kubbe doðurtan nefes

O, bir ses, bir ses, ölüm perdesini delen ses...

 

Necip Fazil

 

 

 

-------------

 

 

 

 

BÝLMÝYORUM, YAÞAMAKTA MISIN, ÖLDÜN MÜ?

 

Bilmiyorum, yaþamakta mýsýn, öldün mü?

Dünyada bir yerlerde bulabilir miyim seni

Yoksa, akþamýn yaslý karanlýðýnda

Bir ölüyü mü düþünmeli..

 

Her þey senin için: Gün boyunca dualarým,

Uyuþturan ateþi uykusuz gecelerin;

Þiirlerimin beyaz sürüsü,

Ve mavi yangýný gözlerimin..

 

Hiç kimse daha yakýn olmadý bana,

Hiç kimse böylesine üzmedi beni,

Acýya salýp gidenler bile,

Okþayýp býrakanlar bile hatta.

 

 

1915

Anna AHMATOVA

Link to comment
Share on other sites

Seversem eger ben, sevdigimi tüm benligimle severim...

Ayrilirsam eger, sevgimi icime haps ederim...

Veda ederken gözlerine asla bakmam, onu gözlerime cizerim...

 

Pinar

 

Link to comment
Share on other sites

Hastane kösesi

 

Yine bir hastane kösesi, cok köseli.

 

Sagimda bir hasta, solumda dolap. Karsimda duvar ve biraz ileride cam. Yattigim yerden dogru camdan disariya baktim ben, bir hastane kösesinde.

 

Bu bakis farkli bakis oldu. Bakarken ne kadar sükretsem az dedim kendi kendime. Cünkü asagida bir cok hasta ile karsilasti gözlerim. Ve baktimda halime, Sükür dedim…

 

Hastane kösesi, cok köseli…

 

Sevdiklerini arar gözlerin göremeyince üzülür.

Iyi gün dostu olur verir hemen cogulari. Ve bir DOSTUN vardir ki hemen yani basina gelir, geldigi yer uzak olsada.

 

Yani basindakiler gelmezken o cirpinir gelmek icin yanina…

Hemde ne cirpinis, ne mücahadele sirf senin görmek adina.

Geldiginde bakarsin tarif edemezsin varligini, mutlu oluverirsin, ona bunu hissetdirmeden.

 

O vardir yaninda, acilarin birazda olsa dinmistir ya, bunu tarif edemezsin ya hani, iste o anda dostunun gözlerine bakamazsinya hani, iste dostun seni senden iyi anlar o anda.

 

Ve sen yanliz degilsin bu defa daha, cünkü DOST dedigin DOSTun vardir yani basinda…

 

 

Hastane kösesi iste böyle dostla huzur bulur…

 

Pinar

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Dost Musun?

Öyleyse canýn canýmdýr…

Aynan olmalýyým…

Yüzüne söyleyebilmeliyim her þeyi…

Hem sakýnmadan, mertçe…

Hani bilirsin, esirgemem lâfýmý,

Ne þekil gelirse, öylece…

Hazýrým tüm içtenliðimle konuþmaya, ama,

Seni de dupduru isterim karþýmda…

Dostsan,

 

Gözlerimin içine baka baka yaka silk benden!

Arkamdan þikayetlenme!

Yiðit ol! Gerekirse yiðitçe azarla, çekinme!

Lâf deðil, icraat beklerim senden!

Öyle bak ki, hislerini görebileyim…

Öyle hisset ki, güvenle bakabileyim…

Sevmem, ölenin ardýndan aðýt yakmayý!

Dil dönerken söylenmeli her þey…

Kulak duyarken anlatýlmalý…

Göz bakarken bakmalýyým sana…

Can sað iken sarýlmalý…

Keþkelere meydan vermemeli hayatým,

Piþmanlýklarla yoðrulmamalý….

Hayýr!

Dirime selâm vermeyen,

Ölüme de fazla yaklaþmasýn!

Dostsan, ölmemi bekleme!

Haklýysam, yaþarken savun beni!

Yaþarken yanýmda ol!

Ýnanmýþsan bana, kimse çevirmesin seni yolundan!

Ve inanmamýþsan, sakýn rol yapma!

Her söylediðimi onaylaman þart deðil…

Her yaptýðýmý beðenmen de gerekmez…

Dostsan, rahatça eleþtir, fikrini rahatça söyle, sýkýlma!

Yadýrgayabilirsin beni,

Ve ben de seni tuhaf bulursam þaþýrma…

Kandýrmaný aslâ kabul edemem!

Her dediðini, her yaptýðýný hoþ görürüm, ama,

Beni, bana sormadan yargýlama!

Her yediðimiz ayný olmaz belki,

Her dakikamýz birlikte geçmez…

Her güldüðünde gülmeyi garanti edemesem de,

Aðladýðýnda seninle birlikte oturup aðlarým…

Belki her çaðýrdýðýnda gelemem fakat,

Derdine ortak ararsan, koþarým…

Ben de herkes gibi insaným elbet,

Ne göklere çýkar beni, ne de yerin dibine sok!

Senin iþin bu deðil!

Benim zaten bir yerim var herkes gibi yer ile gök arasýnda…

Dostsan,

Küçümsemeden, küfretmeden,

Sevgiyle, saygýyla ve huzurla gel sokaðýma…

Dinlenmek istediðinde, hiç düþünme, sana özel bir limaným,

ama…

Yorulduðum zamanlarda,

Dilediðimce sýðýnabilmeliyim koylarýna…

Seni bir çocuk kadar saf sevebilirim

Ve bir deli kadar art niyetsiz…

Uðruna seve seve hesabý þaþýrýrým…

Görmezden gelebilirim yanlýþlarýný…

Baþkalarý enayilik sayabilir,

Baþkalarý akýlsýzlýðýma yorabilir,

Bunlarý dert bile etmem, ama,

Sen, aslýnda aptal olmadýðýmý,

Her an, tekrar tekrar hatýrla!

Ve sakýn beni aptal yerine koymaya kalkýþma!

Seviyorsan, cimrilik etme, söyle!

Muhabbeti varken, yokmuþ gibi yapanla,

Hiç sevmediði halde, yýlýþýp durana sinir olurum!

Neyse, o olmalý insan…

Kendisi olmaktan korkmamalý!

Kendisi olmaktan kaçmamalý!

Bil ki, sensin diye seni býrakmam, ama,

Ben olduðum için býrakýrsan beni,

Yas da tutmam arkandan!

Bedel mi?

Ödemeyeceksen çýkma yola!

Ýçten pazarlýk edersen, ancak kendine edersin…

Kendince küser barýþýr, kendi kendini yersin!

Dostsan, mevsimince yað…

Kýþsan kar ol, güzsen yaðmur…

Soðuðuna, sýcaðýna, esip savurmana itiraz etmem,

Senden, ille de bahar olmaný beklemem, ama,

Dayanmalýsýn en þiddetli fýrtýnalarýma…

Belki de çok geldi bunca talep…

Bana karþý hiçbir mecburiyetin yok, korkma…

Sana fazla geldiðim ilk anda,

Arkana hiç bakmadan, dönüp gidebilirsin…

Geçip gidebilirsin,borçluluk hissetmeden…

Mutlaka bir açýklama da beklemem senden, ama,

Gitmeye davranýrsam bir gün,

Sen de karþýmda set olma!

Dost musun?

Öyleyse, canýn canýmdýr,

Yoluna baþ koymaya hazýrým ya,

Baþýný da yollarýmda isterim, unutma!

Link to comment
Share on other sites

Ya Rab..

 

 

Ey Yeri ve Gögü Mükemmel yaratan Rabbim..

Ey Yildizlari, Ayi ,Günes´i mükemmel yaratan Allahim..

Ey Cennet ve Cehennemi yaratan Rabbim..

 

Kimim var Senden baska?

 

Neden bu kullarin kiymetini bilmez?

Neden saglikta degilde hastalikta seni düsünürüz?

Neden Sýkýsýnca Seni düsünüsürüz?

Neden yardima muhtac olunca Seni düsünürüz?

 

Peki ya nerde kalbimize yerlestirdigimiz insanlar?

Esimiz, dostumuz, ailemiz, arkadaslarimiz??

 

Hani gece olunca, hasta olunca kim var yanimizda?

 

Tek Sen ya Rab tek sen..tek sen sesimi duyar isitirsin, senin kapini her an calabilirim, cünki sen buna müsaade veriyorsun, sen kapinin hep acik oldugunu söyliyorsun,

 

En dost bildigimiz candan sevdiklerimizi bile rahatsiz edemiyoruz ,utaniyor, cekiniyoruz..

 

Ama sen Yar Rab Ama Sen her an her dakika, her saniye bizimlesin..

Her istedigimize, her sözümüzü, haykirisimizi, yalvarislarimizi isitiyorsun..

 

Ya Rabb kalbimizi yalanci sevgilerle degil senin sevginle doldur..

 

Ask deyince SEN

Sevda deyince Sen

Dost deyince Sen olmalisin..

 

Bizleri senin sevginsiz,

bizleri sensiz birakma Allah´ im

 

 

Degerini kiymetini bilen kullarindan olmamizi nasip et Allah´im

 

Seni cok seviyoruz..sevgimizi icten yasamamizi hissetmemizi nasip et Allahim

 

Kimim Var Senden Baska???

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


×
×
  • Create New...